توافق بر خسارت مقطوع در خصوص چک صادر شده در قرارداد

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعیین خسارت مقطوع برای تخلف قراردادی در راستای چک صادر شده در قرارداد، فراتر از حیطه مقررات مرتبط با اسناد تجاری بوده و در قالب توافق مدنی قابل حمایت قانونی است. بنابراین چنین موردی منصرف از شبهات ربوی و رویه معمول بانک ها بوده و نرخ تعیین شده، جایگزین خسارت تاخیر تادیه منطبق با شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی خواهد بود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.الف. ساکن تهران به طرفیت خواندگان 1 - آقای الف.ع. ساکن تهران 2 - ع.ف. ساکن تهران به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به مبلغ 570/000/000 ریال معادل پنجاه و هفت میلیون تومان با این وصف که خواهان با استناد به 1 - تصویر مصدق چک 2 - تصویر مصدق گواهینامه عدم پرداخت، ضمن دادخواست اظهار داشت خوانده محترم مبادرت به صدور دو فقره چک به شماره... 1389/04/30 و... 1389/04/25 عهده بانک تجارت شعبه... نموده که با مراجعه به بانک محال‌علیه به‌ موجب گواهینامه عدم پرداخت شماره... - 1389/04/30 و...- 1389/04/30 بانک محال‌علیه به علت کسر موجودی برگشت شده است تقاضای رسیدگی به اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ صدور لغایت اجرای حکم را نموده، با توجه به‌ مراتب نظر به اینکه خوانده علی‌رغم ابلاغ صحیح و قانونی حضور نیافته و لایحه‌ای ارسال نداشته و وکیل معرفی ننموده و دفاعی در قبال خواسته مطروحه خواهان معمول نداشته است و وجود اصول مستندات در ید خواهان دلالت بر مدیونیت خواندگان فوق‌الذکر و اشتغال ذمه آن‌ها دارد، با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه کپی مصدق مدارک پیوست و نحوه اظهارات، دعوی را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 310 به بعد قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت (تضامنی خواندگان) به پرداخت مبلغ 570/0000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی، مطابق تمبر ابطالی و خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی (که محاسبه آن به عهده اجرای احکام است) از تاریخ صدور لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد، رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران حسینی زاده اردلی رای دادگاه در خصوص واخواهی واخواه آقای الف.الف. با وکالت آقای ح.ب. ساکن تهران به طرفیت واخوانده آقای م.الف. ساکن تهران به خواسته تقاضای واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- - 1391/02/25 در پرونده کلاسه --- به خواسته الغاء دادنامه به شرح متن با این وصف که وکیل واخواه با استناد به تصویر مصدق دادنامه قرارداد 1389/01/26 و وکالت‌نامه ضمن دادخواست اظهار داشت نظر به اینکه دو فقره چک موضوع دادنامه واخواسته به‌ موجب قرارداد 1389/01/26 به ثالث آقای ع.پ. به عنوان نماینده واخوانده بابت خرید 240 شاخه تیرآهن به مشخصات مندرج در قرارداد که تسلیم شده است واخوانده مکلف بود 240 شاخه تیرآهن با ابعاد مختلف را حداکثر تا تاریخ ( 1389/01/29 ) 3 روز پس از قرارداد در محل کارگاه موکل به ایشان تسلیم نماید که چنین نکرده است که متعاقبا با توافق بعدی فی‌مابین فروشنده (واخوانده) متعهد شده است با استرداد دو فقره چک آخر (موضوع دادنامه واخواسته) و کسر مبالغ نسبت به اخذ چک‌های جدید با تاریخ موخر اقدام نماید که چنین نکرده است بنا به‌ مراتب مطالبه دو فقره چک آخر قرارداد توسط واخوانده فاقد وجاهت قانونی است تقاضای رسیدگی نمود و در جلسه دادرسی ضمن حضور و تقدیم کپی توافق‌نامه 1389/07/01 وکپی چک 1389/04/15 اظهار داشت مطابق رسید عادی 1389/07/01 واخوانده نسبت به اخذ یک فقره چک به شماره... 1389/04/15 عهده بانک سپه از حساب جاری طلایی متعلق به شخص ثالث آقای ن.س. که توسط موکل ظهرنویسی شده است به ایشان منتقل شده است بابت ضمانت دو فقره چک موضوع واخواهی به همراه 6 % سود ماهانه اقدام کرده است با این وصف که به محض اخذ چک توسط نامبرده عقد ضمانت محقق شده است و ذمه موکل تا سقف بیست میلیون تومان وجه چک بری شده است و در صورت وصول یا اخذ گواهی عدم پرداخت با عنایت به تبدیل تعهد تحقق ضمانت که هر دو از موجبات اسقاط تعهدات خسارت تاخیر تادیه مذکور طبق شاخص بانک مرکزی از مصادیق خسارت از خسارت است تقاضای رسیدگی نمود، خوانده ضمن حضور و پذیرش چک بیست میلیون تومانی و رسید 1389/07/01 تقاضای تسویه آن و محاسبه خسارت 6 % و مابقی چک‌ها از تاریخ 1389/06/30 طبق تشخیص دادگاه برای اینکه اشکال شرعی هم موجود نباشد ضرر وزیان طبق صورت‌جلسه ماهانه 6 % محاسبه گردد با توجه به‌ مراتب و نحوه اظهارات وکیل واخواه و اظهارات واخوانده واخواهی را نسبت به بخشی از دادنامه به مبلغ بیست میلیون تومان از کل مبلغ 570/000/000 ریال چک‌های مورد واخواسته و خسارت تاخیر وارد و ثابت تشخیص مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به نقض دادنامه در این قسمت صادر و اعلام می‌گردد و واخواه طبق اظهارات خود و محتویات پرونده محکوم به پرداخت مبلغ 370/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیرتادیه به ماخذ 6 % ماهانه از تاریخ 89/6/30 لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی معادل تمبر ابطالی تا سقف مبلغ فوق در حق خواهان اصلی محکوم می‌گردد و مابقی دادنامه با این اصلاح تائید و ابرام می‌گردد آراء صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی زاده اردلی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. در برابر آقای م.الف. نسبت به بخشی از دادنامه --- مورخ 1392/10/11 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن احتساب خسارت تاخیر تادیه مقطوع شش درصد در قبال میزان بدهی معترض بابت صدور دو فقره چک با مشخصات مندرج در دادنامه غیابی آن شعبه ( 151 - 1391/02/25 ) با مبلغ سیصد و هفتاد میلیون ریال از تاریخ 1389/06/30 لغایت اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی بوده در نهایت وارد و موجه نیست زیرا تراضی بعدی طرفین مطابق رسید عادی (برگ 20 ) در دریافت شش درصد ماهانه در صورت هرگونه تخلف از قرارداد فراتر از حیطه مقررات مرتبط با اسناد تجاری بوده و بلکه در قالب توافق مدنی قابل حمایت قانونی است و مآلا شبهات ربوی و رویه معمول بانک‌ها در این‌باره از آن منصرف خواهد بود بنابراین به نظر مبانی و استدلال دادگاه نخستین در این خصوص منطبق با موازین حقوقی بوده و تجدیدنظرخواهی کنونی با هیچ‌یک از شقوق ذیل ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی سازگار نمی‌باشد و بدینسان چون از جهت رعایت اصول دادرسی و مقررات قانونی نیز فرایند دادرسی اولیه خالی از منقصت و اشکال است لذا این مرجع مستندا به ماده 358 از قانون قبل‌الذکر با رد اعتراض به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخش مورد اعتراض تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صداقتیزجاجی

منبع
برچسب‌ها