نحوه صدور قرار عدم صلاحیت در بزه درجه 7 یا 8

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/17
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

نحوه صدور قرار عدم صلاحیت در بزه درجه 7 یا 8

پرسش

چنانچه محرز شود یک بزه درجه 7 یا 8 در حوزه قضائی شیراز به وقوع پیوسته است، دادسرای اصفهان باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی کدام مرجع صادر نماید؟

نظر هیئت عالی

به نظر می‌رسد منعی برای صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا وجود ندارد. بنابراین به تایید عقیده اکثریت اعلام نظر می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به آنکه حسب صراحت ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 مرجع صالح به رسیدگی در جرائم درجه 7 و 8 دادگاه کیفری 2 می‌باشد در فرض سوال می‌بایست قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری 2 شیراز صادر شود و از طرفی عدم صلاحیت به دادسرای شیراز موجب اطاله دادرسی است چرا که می‌بایست النهایه در جرائم مذکور رسیدگی در دادگاه کیفری 2 انجام شود.

نظر اقلیت

با توجه به مفاد مواد 22، 26، 89، 92، 117 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 و نظریه مشورتی 1094/94/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، تحقیقات مقدماتی تمام جرائم به عهده دادسرا است مگر آنکه در قانون استثنا و به آن تصریح شده باشد و نظر به فرض سوال که صلاحیت محلی شهرستان شیراز را محرز دانسته، می‌بایست قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز صادر نمود.

نظر ابرازی

پرونده می‌بایست با یک دستور قضائی از طریق دفتر شعبه، به دادگاه کیفری 2 اصفهان ارسال شود چرا که دادگاه نسبت به دادسرا مرجع عالی است و دادسرا نمی‌تواند عدم صلاحیت به دادگاه صادر نماید. از طرف دیگر منظور از کلمه «معیت» در عبارت «دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند»، تبعیت است لذا دادگاه اصفهان در فرض صالح ندانستن خود، قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری 2 شیراز صادر می‌نماید.

منبع
برچسب‌ها