ماده 59 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون و آیین نامه اجرائی آن، قانون راجع به اجازه تأسیس موسسه استاندارد ایران مصوب 1339/3/17 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، اساسنامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1344/4/9 و لایحه قانونی راجع به اصلاح بند (الف) ماده (10) اساسنامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1359/4/25 شورای انقلاب و قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371/11/25 و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌شود.