رای شماره 243 مورخ 1400/05/04 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

متن مقرره مورد شکایت:

یک - بند 1 بخشنامه شماره 24/99/200 مورخ 29/2/99

به موجب بند 3 مصوبه بخش اقتصادی هفدهمین جلسه ستاد ملی کرونا مورخ 7/2/1399 مقرر گردید:

موعدهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی که مهلت انقضای آن از 1/2/1399 لغایت 31/4/99 بوده است به مدت 2 ماه و حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1399 تمدید می‌شود و کلیه احکام قانون مرتبط با این تمدید مترتب می‌باشد؛ در اجرای مصوبات فوق موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

موعدهای تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم در رابطه با تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات مربوط به موضوع مواد 26،80،100،110،116 و 126 که مهلت انقضای آن در فواصل زمانی 1/2/1399 لغایت 31/4/1399 می‌باشد به مدت دو ماه اضافه می‌شود. ضمناً در رابطه با ماده 88 قانون یاد شده تمدید مهلت مذکور صرفاً در خصوص موعد تسلیم اظهارنامه می‌باشد.

دو - بند 9 بخشنامه 66/99/200 مورخ 10/9/99 سازمان امور مالیاتی

ضمن ارسال تصویر مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی کرونا موضوع نامه شماره 98325 مورخ 1/9/1399 رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری احکام مالیاتی جزء های 4 الی 10 بند ج مصوبات مذکور به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌شود:

9- آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده 110 قانون مالیات های مستقیم که دربازه زمانی 1/9/1399 تا 1/11/1399 باشد تا تاریخ 30/11/1399 تمدید می‌شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

طبق مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی کرونا مورخ 7/2/99 بخشنامه 24/99/200 سازمان امور مالیاتی در خصوص موعدهای قانونی مالیات های مستقیم مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی که مهلت انقضای تسلیم آن از تاریخ 1/2/99 تا 31/4/99 بوده است به مدت 2 ماه تمدید شده است و همچنین طبق مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی کرونا مورخ 1/9/99 مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی که در بازه زمانی 1/9/99 تا 1/11/99 باشد تا تاریخ 30/11/99 به مدت یک ماه با توجه به بیماری کرونا تمدید شده است؛ طی ماه های مهر و آبان 99 روند ابتلا به بیماری روند افزایشی داشته است و به دلیل درگیری کارکنان شرکتها با بیماری کرونا در بسیاری از شرکتها اظهارنامه مالیات بر عملکرد با تاخیر به سازمان ارسال شده است. بنابراین با توجه به گسترش این بیماری محدود کردن تمدید موعدهای قانونی تحویل اظهارنامه مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی تنها به ماه های خاصی از سال و تعلق این امتیاز تنها به شرکت هایی که موعد تحویل اظهارنامه مالیات بر عملکرد انها در بازه اعلامی ستاد ملی کرونا باشد به شرح بند 1 به دور از عدالت بوده و می‌بایست تمدید مهلت 1 ماهه شامل تمامی شرکتها و از تاریخ انقضای تسلیم آن در سال 99 باشد تا این قبیل شرکتها نیز مشمول جرایم و محرومیت های مالیاتی نشوند.؛

در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 99-2433-6 مورخ 18/12/1399 به‌طور خلاصه توضیح داده است:

خواسته شاکی مبنی بر برخورداری از مزایای بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات سازمان است؛

دوره زمانی برخورداری مودیان از مزایای بندهای مورد اعتراض با اجرا پایان پذیرفته و درخواست ابطال موضوعاً منتفی شده است؛

ستاد ملی کرونا با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تایید مقام معظم رهبری تشکیل شده و همه تصمیمات آن از جمله تصمیمات ناظر به شیوه اجرای مقررات مالیاتی لازم الاجراست؛

سازمان امور مالیاتی صرفاً مصوبات ستاد از جمله مصوبات هفدهمین و چهل و پنجمین جلسات را ابلاغ کرده است و خود سازمان قاعده ای وضع نکرده است؛

نظریه تهیه‌کننده گزارش:

الف - قابلیت طرح شکایت

نظر به اینکه بند 1 بخشنامه شماره 24/99/200 مورخ 29/2/99 و بند 9 بخشنامه 66/99/200 مورخ 10/9/99 سازمان امور مالیاتی صرفاً همان مفاد مصوبات ستاد ملی کروناست که سازمان امور مالیاتی در قالب بخشنامه آن را ابلاغ کرده است بنابراین از شمول صلاحیت های هیات عمومی مندرج در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج بوده و قابلیت طرح ندارد.

با فرض قابلیت طرح نظر به اینکه مصوبات ستاد ملی کرونا به موجب تصمیم جلسه 737 شورای عالی امنیت ملی در حکم مصوبات این شورا تلقی شده و این امر به تایید مقام معظم رهبری مد ظله العالی رسیده است بنابراین موضوع مشمول تبصره ماده 12 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 بوده و خارج از صلاحیت های هیات عمومی است؛

ب - خواسته دوم

خواسته دوم شاکی مبنی بر لزوم تسری امتیاز مقرر در بخشنامه های مورد شکایت به ماه های مهر و آبان سال 99 نیز با توجه به فقدان مبنای قانونی در این خصوص و موردی بودن خواسته قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست؛

تهیه کننده گزارش:

دکتر زین العابدین تقوی

رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی:

با عنایت به اینکه بندهای 1 بخشنامه شماره 24/99/200 مورخ 29/2/99 بر مبنای بند 3 مصوبه بخش اقتصادی هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 7/2/1399 و بند 9 بخشنامه 66/99/200 مورخ 10/9/99 سازمان امور مالیاتی بر مبنای مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مقابله و مدیریت کرونا به تصویب رسیده است و از سوی دیگر به موجب جزء 2 بند «الف» مصوبات هفتصد و سی و هفتمین جلسه شورای عالی امنیت ملّی که پس از تایید مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مصوبات ستاد ملّی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در حکم مصوبه شورای عالی امنیت ملّی است و کلّیه دستگاهها و نهادها ملزم به اجرای مصوبات ستاد مذکور هستند؛ نظر به اینکه بندهای مقرر در بخشنامه های مورد شکایت سازمان امور مالیاتی کشور جهت تبیین مصوبات مذکور و شیوه های اجرایی آن است و در وضعیت موجود تا زمان اعتبار مصوبات، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نیست مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی

رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

منبع

عناوین و برچسب‌ها