تسری تعهد فروشنده نسبت به پرداخت خسارت به سازنده

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه متعاقب قرارداد مشارکت، مالک سهم آپارتمان خود را معامله کند و در قرارداد فروش آپارتمان، شرط خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی درج شده و موجب محکومیت فروشنده به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم تنظیم سند شود، مشارالیه مسئول پرداخت خسارت وارده به خریدار است؛ بنابراین نمی توان سازنده را به پرداخت آن محکوم کرد؛ زیرا سازنده تعهد مستقلی در این خصوص در قبال خریدار ندارد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/28

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای ج. ب.ف. با وکالت آقای ع. ح.د. به طرفیت خوانده آقای الف.ه. ف. با وکالت آقای ع. م. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ 330000000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی ؛ وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار نموده است که موکل وی طی قرار داد مورخ 18 / 1 / 90 با خوانده که سازنده بوده ملک پلاک ثبتی --- - -‌ 65 بخش --- تهران رامشارکت درساخت نموده و خوانده متعهد به تحویل به موقع و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سندرسمی انتقال بوده است. سپس طرفین اقدام به واگذاری واحدهای خودبه دیگران می نمایند. یکی از خریداران آقای قربانعلی علی سیرانی که حسب قرار داد می‌بایست در تاریخ 30 / 1 / 91 سند رسمی انتقال به نام وی تنظیم می گردید به علت عدم ایفاء به موقع تعهدات ازناحیه خوانده به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1 / 5 / 93 اصداری از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موکل به پرداخت 330000000 میلیون ریال از باب خسارت تاخیر در انجام تعهد (عدم تظیم سند انتقال درموعد مقرر) محکوم میگردد. البته خوانده به موجب دادنامه شماره --- مورخ 18 / 3 / 92 اصداری از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که توسط رای شماره --- مورخ 12 / 5 / 94 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته محکوم به انجام تعهدات قرار دادی از جمله رفع تخلفات کمیسیون ماده صدشهرداری و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و الانهایه تنظیم سندرسمی شده است. لذا بنا به مراتب با توجه به اینکه تاخیر در تنظیم سندر سمی به نام اقای سیرانی به واسطه عدم انجام تعهدات از سوی خوانده بوده از باب تسبیب در ورود خسارت به شرح خواسته صدور حکم را خواستار شده است. وکیل خوانده با حضور در جلسه دادرسی مورخ 22 / 10 / 94 و حسب لایحه تقدیمی درمقام دفاع اظهار نمودند که.... عامل عدم اخذ پایان کار و سایر مقدمات تنظیم سندقسمتی ناشی از فعل یا عدم همکاری خواهان بوده است و تصویری از مدارک تخلف خواهان نیز پیوست است و تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است دادگاه توجها به محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و استماع اظهارات طرفین و ملاحظه قرار داد مشارکت در ساخت مورخ 8 / 1 / 1390 و مداقه در اوراق آن صرف نظر از اینکه درقرارداد مشارکت در ساخت مورخ 8 / 1 / 1390 تنظیمی فی مابین طرفین موعد تنظیم سند و وجه التزام ناشی از عدم تنظیم سند در موعد مقرر تعیین نگردیده است نظر به اینکه تاخیر در ساخت و ساز معلول اقدامات طرفین به دلالت اظهاراتشان در ارتباط باتاخیر دراخذ پایان کار و غیره بوده که این امر در ارتباط با قرارداد ابرازی طرفین با ثالث نوعا داخل در ریسک معاملات قرار دارد بنابراین نوعا قابلیت مطالبه رانخواهد داشت لذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمدرضا قاسمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/25

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ج. ب.ف. با وکالت آقای ع. ح.د. به طرفیت آقای الف.ه. ف. از دادنامه شماره --- مورخه 94/10/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته مطالبه مبلغ 330/000/000 ریال بابت خسارت وارده و خسارت تاخیر تادیه به انضمام خسارات دادرسی است دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظر خواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا از مطالبه شرح دادخواست تقدیمی از ناحیه تجدیدنظر خواه چنین استنباط می‌گردد که در راستای قرارداد مشارکت تجدیدنظر خواه سهم آپارتمان خود را به آقای علی سیرانی معامله نموده و به اعتبار رابطه حقوقی مذکور در قرارداد شرط خسارات ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی نموده که در راستای شرط مذکور موجبات محکومیت ایشان فراهم گردیده با عنایت به اینکه تجدیدنظر خواه قرارداد فیمابین خود و آقای علی سیرانی را ارائه ننموده و چنانچه مشارالیه مطابق شروط ضمن عقد در قبال خریداری وجه التزام ناشی از تخلف از مفاد قرارداد به نفع خریدار پیش بینی نموده مشارالیه مسئول پرداخت خسارت وارده به خریدار بوده و از این منظر نمی توان تجدیدنظر خوانده را که به عنوان طرف قرارداد مشارکت متعهد به انجام تعهداد قراردادی در مقابل تجدیدنظر خواه بوده را از این بابت محکوم نمود زیرا تجدیدنظر خوانده تعهد مستقلی در این خصوص در قبال خریدار نداشته و دلیلی بر پذیرش مسئولیت یاد شده نیز در پرونده وجود ندارد برهمین اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث نتیجه موافق با مقررات قانونی اصدار یافته تجدیدنظر خواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظر خواسته ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده از حیث نتیجه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس ‌و مستشار

علیرضا طاهری - پرویز رحیمی

منبع
برچسب‌ها