نظریه مشورتی شماره 7/1402/223 مورخ 1402/05/20

تاریخ نظریه: 1402/05/20
شماره نظریه: 7/1402/223
شماره پرونده: 1402-83-223ع

استعلام:

با عنایت به بند «م» تبصره 8 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 و با توجه به نظریه شماره 5908 شورای محترم نگهبان، آیا مبنای تشیخص احیای اراضی ملی همچنان سال 1341 است و یا آنکه با مصوبه صدر‌الذکر، ملاک سال 1365 می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

عبارت مندرج در نظریه شماره 5908 مورخ 1373/1/21 فقهای محترم شورای نگهبان مبنی ‌بر اینکه «منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند 2 خلاف موازین شرع است و هرگونه احیائی که تا تاریخ اسفند 1365 انجام شده نیز شرعاً موجب مالکیت است» صریح در آن است که شورای محترم نگهبان اسفند ماه 1365 را مبنا و تاریخ احیاء قلمداد کرده است؛ حکم مقرر در بند «م» تبصره 8 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 که کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی را با رعایت نظریه مذکور شورای نگهبان تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و در کارگروه (کمیته‌های) رفع تداخلات جهاد کشاورزی بلامانع اعلام کرده است، موید این دیدگاه است.

منبع