ماده 475 قانون مدنی

اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.

عناوین و برچسب‌ها