رای شماره 162 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9901994

شماره دادنامه: 140009970906010162

تاریخ: 1400/03/25

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر پیربکران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 17 تحت عنوان هزینه بهای خدمات جمع آوری زباله مصوب شورای اسلامی پیر بکران برای سال 99

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر پیربکران به خواسته ابطال تعرفه شماره 17 تحت عنوان هزینه بهای خدمات جمع آوری زباله مصوب شورای اسلامی پیر بکران برای سال 99 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد

تعرفه (17): هزینه بهای خدمات جمع آوری زباله

ردیف

شرح بهای خدمات

توضیح

بهای خدمات سالیانه خدمات پسماند عادی یک خانوار شهر پیبکران =C

C=FOR(Ct+Cd) E1E2

بعد خانوار شهری (5/3) =F

روزهای سال (365) =D

سرانه پسماند در شهر (5/0) =R

هزینه جمع آوری و حمل و نقل یک کیلوگرم پسماند عادی شهر(1480) =Ct

هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادی شهر (200) =Cd

(حداقل 4/0 حداکثر 5/1) نسبت به عوارض نوسازی مسکونی مورد نظر به متوسط عوارض نوسازی یک واحد مسکونی (7/0= 11500/80000)=E1

نسبت پسماند تفکیک نشده به کل پسماند تولیدی (حداقل این مقدار 7/0) می‌باشد -ضریب تشویق جهت گسترش تفکیک از مبدا=E2

بهای خدمات مدیریت پسماند متوف 50% (پنجاه درصد عوارض کسب و پیشه با نرخ کسب تعیین می‌گردد)

بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری و مراکز و موسسات آموزشی، شرکتهای دولتی و خدماتی که صنوف نمی شود معادل 100% عوارض نوسازی مکلف (اعم از ملکی اجاره ای و رهنی یا..........) تعیین می‌گردد.

مثال: 819/535= 7/0- (2= 115000/80000) (200× 1480) 5/036535

میانگین بهای خدمات یک خانوار مستند به تبصره 1 بند 6 قانون خدمات مدیریت پسماند شهری 368072819/525

1- شرح محاسبه هزینه بهای خدمات مبنی بر محاسبه قیمت منطقه بندی سال پرداخت عوارض نوسازی ملاک محاسبه می‌باشد.

2- هزینه جمع آوری واحدهای پرزباله علاوه بر هزینه اولیه این هزینه به شرح میزان مندرج در لیست پیوست دفترچه محاسبه وصول می‌گردد.

3- واحدهای بهداشتی و درمانی درخصوص زباله های عفونی هیچ گونه مسئولیتی نخواهند داشت و می بایستی از طریق خود واحدها................ گردد.

4- مستند به بند 2 و 8 دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند شهر مرداد 1385 تعیین گردید.

5- مساجد حسینه ها و تکایا مدارس ابتدایی و راهنمایی و متوسط دولتی از پرداخت بهای خدمات پسماند معاف می‌باشد.

6- بهای خدمات پسماند واحدهای پرزباله در وادحهای تجاری در زمان وصول عوارض کسب در قبوض عوارض کسب و واحدهای اداری خدماتی و بانکها در قبوض عوارض نوسازی محاسبه وصول می‌گردد.

7- مساجد، حسینه ها و تکایا از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند معاف می‌باشند............... چنانچه در این اماکن واحدهای غیر مرتبط (مانند واحدخای تجاری و....) باشند متناسب به تعداد باشد و نوع کسب مشمول پرداخت خدمات پسماند خواهند شد.

ردیف شرح بهای خدمات توضیح

بهای خدمات سالیانه خدمات پسماند عادی یک خانوار شهر پیبکران = C

C=FOR(Ct+Cd) E1E2

بعد خانوار شهری (5/3) = F

روزهای سال (365) = D

سرانه پسماند در شهر (5/0) = R

هزینه جمع آوری و حمل و نقل یک کیلوگرم پسماند عادی شهر(1480) = Ct

هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادی شهر (200) = Cd

(حداقل 4/0 حداکثر 5/1) نسبت به عوارض نوسازی مسکونی مورد نظر به متوسط عوارض نوسازی یک واحد مسکونی (7/0= 11500/80000)= E1

نسبت پسماند تفکیک نشده به کل پسماند تولیدی (حداقل این مقدار 7/0) می‌باشد -ضریب تشویق جهت گسترش تفکیک از مبدا= E2

بهای خدمات مدیریت پسماند متوف 50% (پنجاه درصد عوارض کسب و پیشه با نرخ کسب تعیین می‌گردد)

بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری و مراکز و موسسات آموزشی، شرکتهای دولتی و خدماتی که صنوف نمی شود معادل 100% عوارض نوسازی مکلف (اعم از ملکی اجاره ای و رهنی یا..........) تعیین می‌گردد.

مثال: 819/535= 7/0- (2= 115000/80000) (200× 1480) 5/036535

میانگین بهای خدمات یک خانوار مستند به تبصره 1 بند 6 قانون خدمات مدیریت پسماند شهری 368072819/525 1- شرح محاسبه هزینه بهای خدمات مبنی بر محاسبه قیمت منطقه بندی سال پرداخت عوارض نوسازی ملاک محاسبه می‌باشد.

2- هزینه جمع آوری واحدهای پرزباله علاوه بر هزینه اولیه این هزینه به شرح میزان مندرج در لیست پیوست دفترچه محاسبه وصول می‌گردد.

3- واحدهای بهداشتی و درمانی درخصوص زباله های عفونی هیچ گونه مسئولیتی نخواهند داشت و می بایستی از طریق خود واحدها................ گردد.

4- مستند به بند 2 و 8 دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند شهر مرداد 1385 تعیین گردید.

5- مساجد حسینه ها و تکایا مدارس ابتدایی و راهنمایی و متوسط دولتی از پرداخت بهای خدمات پسماند معاف می‌باشد.

6- بهای خدمات پسماند واحدهای پرزباله در وادحهای تجاری در زمان وصول عوارض کسب در قبوض عوارض کسب و واحدهای اداری خدماتی و بانکها در قبوض عوارض نوسازی محاسبه وصول می‌گردد.

7- مساجد، حسینه ها و تکایا از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند معاف می‌باشند............... چنانچه در این اماکن واحدهای غیر مرتبط (مانند واحدخای تجاری و....) باشند متناسب به تعداد باشد و نوع کسب مشمول پرداخت خدمات پسماند خواهند شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بند 9 ذیل تعرفه شماره 3: مغایرت با دادنامه شماره 613 مورخ 28/6/96، 383 مورخ 8/3/1397، 103 الی 105 مورخ 3/2/1398

ردیف سوم از تعرفه شماره 6: مغایرت با دادنامه شماره 1528 مورخ 24/9/1393، 738 مورخ 2/8/1396، 1883-1882 مورخ 27/9/1399

تعرفه شماره 7: مغایرت با دادنامه شماره 1848 مورخ 13/11/1393، 564 الی 569 مورخ 25/8/1395

تعرفه شماره 10: دادنامه شماره 145 الی 147 مورخ 26/2/1396، 273 الی 277 مورخ 30/03/1396

تعرفه شماره 17: مغایرت با دادنامه شماره 312-311 مورخ 7/3/1398

تعرفه شماره 19: مغایرت با دادنامه شماره 1151 مورخ 10/11/1396

تعرفه شماره 23: تعیین تکلیف قانونگذار در تبصره ذیل ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران مصوب 20/5/1372 و مفاد مواد 8 و 15 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم، مغایرت با نفاد ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل 36 قانون اساسی.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر پیربکران به موجب لایحه شماره 3032/ش/99 مورخ 15/9/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

این شورادر جلسه 18/4/99 طی مصوبه 2760/ش/99 مورخ 1/5/99 اقدام به ابطال تعرفه های مورد اشاره آن سازمان نموده و نتیجه اقدامات انجام شده، طی نامه شماره 153/ش م مورخ 18/4/99 شهرداری به سازمان محترم بازرسی اعلام گردیده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی

مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/12/1383 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور مدیریت اجرایی می‌توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند به تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین تعرفه شماره 17 تحت عنوان هزینه بهای خدمات جمع آوری زباله مصوب شورای اسلامی پیر بکران برای سال 99 مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها