نظریه مشورتی شماره 7/97/46 مورخ 1397/01/21

تاریخ نظریه: 1397/01/21
شماره نظریه: 7/97/46
شماره پرونده: 96-168-528

استعلام:

چنانچه متهم خارج از حوزه قضایی مرجع رسیدگی کننده به پرونده مطروحه اقامت داشته باشد و تصمیم قاضی مربوطه مبنی بر احضار متهم باشد با عنایت به اطلاق ماده مذکور در قسمت و به طور کلی هر اقدام دیگر آیا می بایست احضار متهم با رعایت این ماده و از طریق اعطای نیابت به مرجع قضایی محل اقامت متهم به عمل آید و چنانچه احضار متهم مذکور به وسیله مرجع رسیدگی کننده بدون رعایت این ماده انجام پذیرد آیا واجد اعتبار قانونی خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 119، 169، 171، 174 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 احضار متهم به نشانی محل اقامت وی ولو آنکه خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی رسیدگی کننده باشد؛ نیاز به اعطای نیابت قضایی ندارد؛ زیرا صرف ابلاغ مستلزم انجام اقدامات قضایی در حوزه ای که امر ابلاغ صورت می پذیرد، نمی‌باشد.

منبع