نظریه مشورتی شماره 7/1401/1306 مورخ 1401/12/14

تاریخ نظریه: 1401/12/14
شماره نظریه: 7/1401/1306
شماره پرونده: 1401-168-1306ک

استعلام:

با امعان نظر به مواد 232 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به ابهام موجود در خصوص جواز کسر جزای نقدی از مبلغ ضبط وجه‌الوثاقه (در حالتی که دیگری برای محکوم تودیع وثیقه نموده) یا وجه‌الکفاله، خواهشمند است این شعبه را راهنمایی فرمایید چنانچه پس از انجام تشریفات ماده 230 قانون پیش‌گفته، نسبت به ضبط مبلغ مندرج در قرار وثیقه یا کفالت اقدام گردد و مبلغ آن کل جزای نقدی را پوشش دهد (برای مثال مبلغ تامین پانصد میلیون ریال بوده و جزای نقدی محکوم سیصد میلیون ریال)، آیا پس از دسترسی، محکوم‌علیه همچنان ملزم به پرداخت جزای نقدی خود می‌باشد و مبلغ مورد ضبط از جزای نقدی کسر نمی‌گردد و یا با وصول مبلغ مورد ضبط، محکوم‌علیه دیگری تکلیفی از بابت جزای نقدی ندارد؟ (با توجه به این‌که مواد صدرالذکر وصول جزای نقدی را در حالت تودیع وثیقه از جانب غیر محکوم و همچنین کفیل را پیش‌بینی ننموده اند و وصول جزای نقدی صرفاً در حالتی که محکوم خود تودیع وثیقه نموده یا تامین از نوع وجه التزام باشد تصریح گردیده)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تمایز مواد 232 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، وصول جزای نقدی از محل وجه‌الکفاله اخذشده و یا وثیقه ضبط‌‌شده که غیر از محکوم‌علیه سپرده است، فاقد وجاهت قانونی است و با توجه به تصریح ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وصول جزای نقدی از وجه التزام اخذشده از سوی محکوم‌علیه و یا وثیقه ضبط‌شده که وی سپرده است، بلامانع است.

منبع