مقدمات ابطال اسناد موضوع ماده 147 قانون ثبتشرط ابطال اسناد موضوع ماده 147 قانون ثبت

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با توجه به اینکه مبنای صدور اسناد موضوع ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک، رای هیات موضوع ماده مذکور است، مادامی که آراء هیات مذکور ابطال نشده و دلیل بر بی اعتباری آن ارائه نشود، دعوی ابطال سند مالکیت صادره برمبنای آن مسموع نیست.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/30

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. ص.ف. باوکالت ش. ش.ط. به طرفیت آقایان و خانمها، م. ح.ف. م. خ.، الف.، م. ح.، م.، م. همگی ح.ف. - م. الف.ف. - عذار و علی خ. - م. الف. - ش. آقا م. ی ف. - ط. خ. - ک. خ. - ل. ح.ف. - ح. ح.ف. - ر. خ. - ع.الف. ص.ف. - ح. ح.ف. - ک. الف.ف. - س. ه. - ز. الف.ف. - نقی الف.ف. - ح. ح.ف. و ع. ح.ف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 94/4/30 شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبار قصران که به موجب آن در مورد خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال سند مالکیت صادره در اجرای ماده 147 قانون ثبت نسبت به یک سهم از چهار سهم از دو سهم از هشت سهم ششدانگ پلاک ثبتی --- - 36/783 - 36/1161 - 36/11611/1 بخش ثبتی فشم به انضمام کلیه خسارت قانونی، حکم به بی حقی خواهان صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با این توضیح که در این مرحله از دادرسی آقای ص.الف. ع.ف. به وکالت از تجدیدنظرخواندگان ر. - م. - م. - امیر - م. - ح. همگی ح. و م. خ.) ورود نموده و در مجموع با عنایت به اینکه حسب اعلام خواهان بدوی اسناد مالیکت مورد درخواست متعاقب صدور رای از هیات ماده 147 قانون ثبت و بااحراز مالکیت متصرفین، صادر شده است. بنابراین مبنای صدور اسناد، رای هیات ماده 147 می‌باشد که تا زمانی که خدشه ای به آراء هیات مذکور وارد نشده و دلیل بر بی اعتباری آن ارائه نشده است، طرح دعوی ابطال سند مالکیت قابلیت استماع نداشته، به عبارت دیگر خواهان بدوا و یا تواما بایستی ابطال رای موضوع ماده 147 قانون ثبت را درخواست نماید. لذا با استدلال فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته که مقتضی صدور قرار بوده ولی ماهیتا حکم به بی حقی صادر شده، برابر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و با رعایت ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

منبع
برچسب‌ها