نظریه مشورتی شماره 7/98/1217 مورخ 1398/12/11

تاریخ نظریه: 1398/12/11
شماره نظریه: 7/98/1217
شماره پرونده: ح 7121-7/9-89

استعلام:

با توجه به تبصره‌ی 1 ماده‌ی 23 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 در صورتی که مجوز خروج از کشور کودک در دوره‌ی آزمایشی با اخذ تضمین به صورت بازداشت وجه نقد، خودرو یا ملک غیر منقول صادر شده باشد در صورت عدم بازگشت نحوه‌ی اخذ تضمین از حیث صدور دستور ضبط، مزایده‌ی مال و واریز وجه به چه نحو می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بازگشت به استعلام شماره 34240/د مورخ 1398/07/25 به شماره ثبت وارده 1217 مورخ 1398/07/29، نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌‌شود:
مستفاد از ماده 537 و تبصره آن و نیز مواد 1، 22 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک ماده 23 و ماده یک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 و ماده 3 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370 متعاقب صدور دستور ضبط مال مورد تضمین موضوع تبصره یک ماده 23 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست از سوی دادستان ذیربط، اجرای دستور مزبور مبنی بر وصول وجه یا فروش‌ مال ضبط‌شده مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.

منبع