اجاره ملک مسکونی جهت استفاده تجاری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر ملک مسکونی بابت آموزشگاه اجاره شده و اجاره مشمول قانون مصوب 1356 باشد، اجاره مزبور تجاری تلقی می‌شود ؛ بنابراین صرف انقضای مدت اجاره موجب تخلیه نیست.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی موقوفه ش. ز. س. به تصدی اوقاف و امور خیریه ناحیه....شهر.... به طرفیت 1 - وزارت آ... 2 - اداره کل آ. 3 - آ. منطقه.... به خواسته تخلیه و تحویل محل اجاره به لحاظ انقضاء مدت اجاره با احتساب خسارات دادرسی مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است نظر به اینکه از منظر دادگاه ملاحظه تصویر مصدق اجاره‌نامه رسمی به شماره... - 1357/08/09 دفتر اسناد رسمی شماره.... تهران مرتبط با ششدانگ یک باب خانه باستثناء یک باب انباری جزء پلاک ثبتی شماره.... اصلی بخش...تهران با قید اجاره جهت آموزشگاههای آموزش و پرورش ناظر به یک فقره وقف‌نامه رسمی به شماره... مورخ - 1331/10/10 دفترخانه.... تهران صرفنظر از احراز رابطه حقوقی و استیجاری فی مابین مشارالیهما لیکن نکته شایان ذکر آنکه چون حسب تراضی و توافق حاصله فی‌مابین متعاقدین موصوف جهت استفاده از عین مستاجره (آموزشگاه) اعلام که از مرعی و منظر دادگاه بلاشک تجاری به حساب می‌آید در نتیجه با التفات به تاریخ تنظیم اجاره‌نامه یعنی 1357/08/09 رابطه قراردادی نامبردگان فوق مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 است لذا از آنجایی که با انقضاء مدت قرارداد رابطه حقوقی متعاقدین به اعتبار قانون مارالبیان از درجه اعتبار سلب و ساقط نمی گردد دادگاه دعوی خواهان را مطابق با موازین تشخیص نداده و مآلا به رد آن اظهارنظر می‌نماید.رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

سیدسعید میردیلمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی موقوفه ش. ز. ا. س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته تخلیه عین مستاجره موضوع سند رسمی اجاره شماره..... مورخ 1357/08/09 تنظیمی دفتر شماره.... حوزه ثبتی تهران به لحاظ انقضاء مدت مورد پذیرش واقع نشده و با استنباط صحیح از روابط قراردادی فی ما بین حکم به رد دعوی صادر گردیده وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سید سعید میرحسینی - محمدترابی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (4 مورد)

عناوین و برچسب‌ها