مرجع صالح تقاضای تعلیق کامند خاطی موضوع ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/15
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

مرجع صالح تقاضای تعلیق کامند خاطی موضوع ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

پرسش

آیا تکلیف موضوع ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری صرفاً ناظر بر دادستان می‌باشد یا بازپرسی نیز می‌تواند پس از صدور کیفرخواست تقاضای اعمال ماده 7 از دستگاه مربوطه نماید؟

نظر هیئت عالی

تکلیف مرقوم متوجه دادسرا است؛ لذا اعلام به مرجع اداری مستخدم از سوی دادستان یا بازپرس امری موجه است. نتیجتاً نظر اکثریت تایید می‌گردد.

نظر اکثریت

با توجه به اطلاق کلمه «دادسرا» در ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، دادستان و بازپرسی هر دو می‌توانند تقاضای تعلیق کارمند خاطی را به اداره سازمان ذیربط اعلام نمایند.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه ریاست دادسرا با دادستان است و نظر به مفاد تبصره یک و دو ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات که صراحتاً اعلام تعلیق قاضی (که کارمند دولت محسوب می‌شود) را فقط بر عهده دادستان گذاشته است لذا بازپرسی چنین اختیاری ندارد.

نظر ابرازی

با توجه به مواد 22، 23، 274، 275، 280 و 281 قانون آیین دادرسی کیفری 92 منظور از کلمه دادسرا فقط بازپرس است.

منبع
برچسب‌ها