رابطه رفع مزاحمت و قلع و قمع درخصوص اموال منقول

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی رفع مزاحمت و قلع و قمع مستحدثات؛ با صدور رای مبنی بر رفع مزاحمت در خصوص اموال منقول استقرار یافته؛ قرار رد دعوی نسبت به قلع و قمع تجهیزات صادر می‌شود؛ زیرا با صدور حکم رفع مزاحمت، خواسته اجابت شده است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/31

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای ح.الف. ص. با وکالت آقای م. ث. به طرفیت خواندگان 1 - ن. گ. و 2 - م. س. به خواسته صدور حکم بر رفع مزاحمت و قلع و قمع مستحدثات توام با جبران خسارت دادرسی بدین شرح که: «.... خواندگان محترم موجر و مستاجر یک باب مغازه واقع شده در طبقه زیرزمین آپارتمان اینجانب می‌باشد و مدت زمان مدیدی است که اقدام به ایجاد مزاحمت برای اینجانب و خانواده نموده‌اند بدین شرح که شبها تا دیر وقت حدود ساعت سه بامداد کارگران رستوران اقدام به جابه جایی وسایل (میز و صندلی)و گفتن جوک و خنده با صدای بلند، افزایش بیش از حد صدای تلویزیون و غیره می نمایند از سوی دیگر دستگاه کندانسور کلید برق خنک کردن مغازه در پشت پنجره اتاق اینجانب و در قسمت مشاعات ساختمان قرار داده اند که موجب تولید صدا و آلودگی صوتی هم در روز و هم در شب می نمایند و بر اساس تامین دلیل به عمل آمده از سوی کارشناس رسمی شورای حل اختلاف میزان صدای تولید شده از سوی این دستگاه بسیار بیشتر از حد استاندارد است. علاوه به موارد مذکور خواندگان محترم بدون اذن و رضایت اینجانب و سایر مالکین آپارتمان اقدام به نصب یک هواکش بزرگ صنعتی در بام ساختمان نموده‌اند که عملکرد و فعالیت آن موجب لرزش ساختمان بویژه در طبقات بالای ساختمان می‌شود ،همچنین اقدام به کانال دودکش بر روی نمای ساختمان ودر قسمت مشاعات از آشپزخانه رستوران واقع در طبقه همکف تا بالای بام ساختمان نموده‌اند در حالی که این اقدام آنها در مشاعات ساختمان بدون اذن و رضایت اینجانب و سایر مالکین آپارتمان انجام گرفته است، حال بنابر مراتب فوق تقاضای قلع و قمع 1 - تاسیسات احداثی در مشاعات ساختمان شامل کندانسور کولر منصوبه درپشت پنجره اتاق اینجانب و 2 - هواکش بزرگ صنعتی منصوبه در بام ساختمان و 3 - کانال دودکش منصوب بر روی نمای ساختمان و رفع مزاحمت ایجاد شده از سوی کارگران رستوران و همچنین صدور حکم محکومیت خواندگان محترم به تادیه هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل و اجرت پرداختی به کارشناس رسمی دادگستری مورد استدعاست »; داگاه نظر به مراتب و بررسی جمیع اوراق پرونده و ملحوظ نظر قرار دادن نظریه کارشناسی تامین دلیل و و منتخب دادگاه و اینکه معلوم می‌گردد نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضیه مطابقت داشته و دادگاه دلیلی برای عدم متابعت ازآن ندیده و اعتراض به عمل آمده از سوی خواندگان به نحوی نبوده که بتواند اساس نظریه را مخدوش سازد لذا با رد اعتراص و دفاعیات بلاوجه معموله دادگاه دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و مستندا به اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 107 و 132 از قانون مدنی و ماده 2 قانون تملک اپارتمان ها و مواد 3 و 4 از آیین‌نامه اجرایی قانون اخیر الذکر و همچنین مواد 198 ، 257 ، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به رفع مزاحمت از طریق رفع سر و صدا و لرزش دستگاههای کار گذاشته شده و رفع دودکش و هواکش کار گذاشته شده در نمای ساختمان و والا در صورت عدم توان رفع سرو صدار قلع و قمع تجهیزات و مستحدثات مندرج در نظریه کارشناسی توام با پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و مبلغ چهار میلیون ریال از بابت دستمزد کارشناسان در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- حقوقی تهران- سهراب غیوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/30

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی اقای آقایان ن. گلیافی و م. س. به طرفیت آقای ح.الف. ص. از دادنامه شماره --- مورخه 94/3/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به رفع مزاحمت از طریق رفع سر و صدا و لرزش دستگاههای کار گذاشته شده و رفع دودکش و هواکش کار گذاشته شده در نمای ساختمان و در صورت عدم امکان رفع سر و صدا قلع و قمع تجهیزات و مستحدثات مندرج در نظریه کارشناسی توام با پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده می‌باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظر خواهی به عمل آمده در بخشی که ناظر بر قلع و قمع تجهیزات و مستحدثات مندرج در نظریه کارشناسی است وارد دانسته به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظر خواسته با مقررات قانونی دادگاه در این بخش دادنامه تجدیدنظر خواسته را شایسته نقض می داند زیرا در صدر رای صادره دادگاه حکم به رفع مزاحمت از طریق مقتضی را صادر نموده اطلاق رفع مزاحمت جمع آوری تجهیزات و کانال مربوط به هواکش احداثی در نمای ساختمان بوده که از مصادیق اموال منقول می‌باشد و چون در قسمت صدور رای صادره خواسته مطروحه از ناحیه خواهان مورد اجابت قرار گرفته و با اجرای آن با توجه به شرایط استقرار تجهیزات موضوع ادعا رفع مزاحمت حاصل خواهد شد لذا موجبی در جهت قلع و قمع نبوده دادگاه با انطباق تجدیدنظر خواهی با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی در بخشی که ناظر به قلع و قمع مستحدثات می‌باشد دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض در بخش یاد شده با توجه به موارد عنوان شده به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد و اما در بخش اول دادنامه تجدیدنظر خواسته که مبین رفع مزاحمت از موارد اعلامی در گزارش کارشناسی است با توجه به دفاعیات غیر موجه تجدیدنظر خواهان و گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده و همچنین لحاظ نامه شهرداری ناحیه 8 به مالک و متصرف محل در خصوص رفع خلاف و جمع آوری بنای غیر اساس غیر مجاز و همچنین لحاظ مفاد لایحه شماره 761 مورخه 94/10/26 ارائه شده از ناحیه تجدیدنظر خوانده که دلالت بر تخلیه محل رستوان تغییر فعالیت محل تجاری موضوع دعوی داشته در نتیجه از نظر این دادگاه در این بخش تجدیدنظر خواهی وارد نبوده به دلیل اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته، تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده در بخش یاد شده به استناد ماده 358 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته را در بخش اول دادنامه تجدیدنظر خواسه (رفع مزاحمت) را عینا تایید می‌نماید رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس ‌و مستشار

علیرضا طاهری - پرویز رحیمی

منبع
برچسب‌ها