اثبات نکاح زوجه ایرانی با اتباع بیگانه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نکاح زوجه ایرانی با تبعه خارجی منوط به اخذ اجازه نامه ی مخصوص ازدواج با اتباع بیگانه است؛ بنابراین در صورت عدم اخذ اجازه نامه حکم به بطلان دعوی اثبات رابطه زوجیت صادر می‌شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/17

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم م. پور شعبان سالو محله فرزند علی به طرفیت آقای الف.الف. ن. به خواسته اثبات رابطه زوجیت. با عنایت به جامع محتویات پرونده و با توجه به اینکه خواهان ایرانی و خوانده تبعه کشور افغانستان می‌باشد و نظر به اینکه اجازه مخصوص از طرف دولت جهت ازدواج اخذ نشده و در پرونده نیز ملاحظه نمی شود و ثبت چنین ازدواجی بدون دریافت پروانه ویژه زناشویی ممنوع می‌باشد لذا دادگاه با این وصف خواسته خواهان را مردود تشخیص و مستندا به ماده 1060 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران (خانواده یک) - محمود علی محمد لو

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/28

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم م. پورشعبان به طرفیت آقای الف.الف. ن. ازدادنامه شماره --- مورخ 94/11/17 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص تجدیدنظرخواه به خواسته اثبات زوجیت حکم به بطلان دعوی صادرگردیده وارد نمیباشد زیرا رای براساس مقررات و موازین قانونی صادرشده وایرادی ازحیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست واستدلال محکمه محترم بدوی ونیزمستندات آن صحیح میباشدوتجدیدنظرخواه دلیل یادلائلی که موجبات نقض ویا بی اعتباری دادنامه رافراهم نماید ارائه ننموده لذا بنابه مراتب دادگاه مستنداٌ به قسمت اخیرماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 79/1/21 ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه راعیناٌتایید مینماید رای دادگاه به موجب ماده 368 قانون فوق الذکرظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل فرجامخواهی درمرجع محترم دیوانعالی کشورمیباشد.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

‌سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

برچسب‌ها