دعوی تخلیه به دلیل تعدی و تفریط مستأجر در قانون موجر و مستاجر 1376

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 ، تخلف، تعدی یا تفریط مستاجر از موجبات تخلیه و زوال حق سرقفلی نیست و موجر می‌تواند با پرداخت قیمت روز سرقفلی نسبت به تخلیه مورد اجاره و مطالبه خسارات ادعایی اقدام کند؛ بنابراین دردعوی تخلیه به دلیل مذکور بدون پرداخت سرقفلی قرار رد دعوی صادر می‌شود.

رای دادگاه بدوی

در مورد دعوی آقای م.الف. به طرفیت آقای م.ز. با وکالت آقای ع.الف. به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی و تفریط در یک باب مغازه پلاک... فرعی از.... و... اصلی بخش... نظر به اینکه قانون حاکم بر روابط استیجاری طرفین قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 می‌باشد که حسب مواد 6 به بعد در فصل دوم قانون شرایط و ضوابط تخلیه و پرداخت حق سرقفلی به صراحت اعلام شده است لذا ادعای اینکه اولا قانون حاکم بر روابط طرفین قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 می‌باشد صحیح نیست و مدلل نمی‌باشد ثانیا در صورت ارتکاب تخلف یا تعدی یا تفریط در مورد اجاره موجر می‌تواند با پرداخت قیمت روز سرقفلی نسبت به تخلیه مورد اجاره و مطالبه خسارات ادعایی اقدام نمایند ثالثا اساسا در قانون حاکم بر روابط طرفین قانونگذار تخلف مستاجر و اقدام و رفتار توام با تعدی یا تفریط از موجبات تخلیه و زوال حق سرقفلی نمی‌باشد بلکه عمومات قانون مدنی حاکم بوده و سرقفلی پرداختی به قیمت روز در صورت تخلیه پرداخت خواهد شد رابعا خواهان حسب اظهارات منعکسه در صورت مجلس مورخ 1393/07/14 اعلام می‌دارند که تخلیه بدون پرداخت سرقفلی به لحاظ تعدی و تفریط مدنظر اوست که موافقت با قانون ندارد لذا دادگاه دعوی خواهان را به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادر شده ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مداحی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به ‌طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در باب دعوای تخلیه عین مستاجره مشتمل بر یک باب مغازه نانوایی با پلاک ثبتی... و... بخش.... قنات آباد به جهت تعدی و تفریط مستاجر به لحاظ شمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط استجاری طرفین و مالا عدم طرح قانونی دعوا قرار رد صادر گردیده غیر مدلل و مردود است و قرار صادره با عنایت به اجاره ‌نامه رسمی شماره 47201 - 1389/09/15 دفترخانه... تهران با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع انشاء گردیده و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچکدام از جهات مصرح در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباقی نداشته فلذا دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر مستندا به ماده 353 از قانون اشعاری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتا تایید و استوار می‌نماید.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خیری- مرادی

منبع
برچسب‌ها