ماده 51 قانون محاسبات عمومی کشور

در مورد آن قسمت از هزینه ‌های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یکسال مالی تجاوز می ‌کند وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی میتوانند ‌برای مدت متناسب قراردادهائی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می ‌کند منعقد نمایند وزارتخانه ‌ها و موسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه‌ خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.
تبصره - انواع هزینه ‌های موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.