نظریه مشورتی شماره 7/1402/396 مورخ 1402/07/03

تاریخ نظریه: 1402/07/03
شماره نظریه: 7/1402/396
شماره پرونده: 1402-186/1-396ک

استعلام:

درخواست عفو محکوم به اعدام، چند نوبت در کمیسیون عفو و تخفیف مجازات قابل طرح است؟ آیا در خصوص فرد محکوم به اعدام که درخواست عفو وی توسط دادگاه نزد کمیسیون مذکور ارسال شده و این امر در رای انعکاس یافته است، بار دیگر می‌توان در اجرای ماده 542 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخواست عفو را نزد همان کمیسیون ارسال کرد؟ آیا ارسال مجدد درخواست محکوم‌علیه از مصادیق اطاله در اجرای حکم است؟ آیا این حق محکوم‌علیه است که یک بار دیگر با تقاضای عفو، اجرای حکم را با تاخیر مواجه کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات تخفیف، در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات را نزد کمیسیون عفو و تخفیف مجازات ارسال کند. همچنین به موجب ماده 542 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، محکوم به مجازات سلب حیات در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر می‌تواند درخواست عفو کند و قاضی اجرای احکام کیفری باید مطابق تبصره ذیل این ماده عمل کند؛ بنابراین تقاضا و پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات اعدام از سوی دادگاه به استناد ماده 38 قانون پیش‌گفته، مانع اعمال حکم ماده 542 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست.

منبع