دعوی خلع ید از ملک مشاع توسط متصرف

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: احد از مالکین که خود بر ملک مشاع تصرف دارد نمی تواند خواستار خلع ید مشاعی شریک دیگر شود مگر اینکه بدوا خوداز ملک مشاع رفع ید نماید. در غیر این صورت با توجه به اینکه دعوی قابلیت استماع ندارد، قرار رد دعوی صادر می‌شود. - تاییدشده

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/29

رای دادگاه

در خصوص دعوی سازمان نوسازی شهر تهران به وکالت الف. ق. به طرفیت 1 - ر. 2 - م. 3 - غ. 4 - غ. ک. به خواسته خلع ید 3 سهم از 100 سهم سهم پلاک ثبتی --- بخش --- تهران بانضمام خسارت دادرسی به استناد سند مالکیت واظهارنامه شماره 723 مورخ 1394/03/18 وسند مالکیت شماره 728888 وسند قطعی غیر منقول شماره 144045 مورخ 1392/05/21 ووکالتنامه وکیل قطع نظر از اینکه مالکیت رسمی خواهان بر پلاک ثبتی متنازع فیه به دلالت فتوکپی سند مالکیت دعوی محقق بوده ولی با عنایت به ارکان عناصر ید غاصبانه واینکه اساسا شرط استماع دعوی خلع ید غاصبانه فعلیت وبقای غاصب واستمرار حالت استیلای ید به نحو عدوان میباشد وخواهان مدعی غاصبانه بودن تصرف خواندگان شدند خواندگان ردیف دوم تا چهارم در مقام دفاع مدعی توافق وواگذاری یک ششم از کل زمین مذکور بر طبق گزارش اصلاحی 393 - 72/6/1 شعبه --- دادگاه حقوقی به خوانده اول شدند پس به موجب توافقنامه 1381/07/27 مقدار دوهزار مترمربع شدند وبا احراز بیع دلیلی بر فسخ یا اقاله یا ابطال معامله ارائه ننموده است وواگذاری مساحت دوهزار متر مربع دیگر مالک قبلی مالکیتی نداشته تا انرا به خواهان واگذار نماید وبیع فاسد اثری در تملک ندارد وزمانی که قرارداد وفق ماده 10 یا عقد بیع با شرایط معتبر تحقق یافت مطابق ماده 362 قانون مدنی مبیع مال مشتری وثمن مال بایع میباشد ودرحال حاضر خواهان بر قسمت عمده از پلاک ثبتی متصرف است وخواندگان نیز مساحت 2170 متر مربع را متصرف میباشند ودحالت شریک در مشاعی بدون اذن شریک دیگر ممنوع است وخواهان که خودبر مال مشاع تصرف دارد نمی تواند خواستار خلع ید مشاعی شریک دیگر شود مگر اینکه بدوا خوداز ملک مشاع رفع ید نماید انگاه درخواست خلع ید مشاعی نماید فلذا با التفات به مراتب دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص ومستندا به مواد 10 - 219 - 220 - 339 - 362 قانون مدنی وماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ غاصبانه نبودن تصرفات خوانده حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر واعلام میدارد رای صادره حضوری وظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- سعدی نیک بخش

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/10/20

رای دادگاه

در این پرونده سازمان نوسازی شهر تهران با وکالت آقای الف. ق. به طرفیت آقایان ر.، م. و غلامحسن شهرت ک. با وکالت آقای دکتر محمد دمیر چیلی از دادنامه شماره --- مورخ 94/7/29 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران که به موجب آن خواسته خلع ید سه سهم از 100 سهم پلاک ثبتی --- بخش --- تهران و خسارات دادرسی منتهی به صدور حکم بر بطلان شده تجدیدنظر خواهی کرده است. دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته را متضمن جهات موجه در نقض می داند زیرا با وجود تصرف خواهان به عنوان الف. از مالکین مشاعی در پلاک موصوف ادعای خلع ید قابلیت استماع ندارد بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا به ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوی نخستین صادر و اعلام می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر شریعت - عباس موذن

منبع
برچسب‌ها