رای شماره 1355 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9803857 شماره دادنامه:9909970906011355 تاریخ: 18/11/99

شاکی: علی ملائی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سلطانیه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 16 دفترچه عوارض سال 94 شورای اسلامی سلطانیه در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مسکونی به تجاری

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر سلطانیه به خواسته ابطال ماده 16 دفترچه عوارض سال 94 شورای اسلامی سلطانیه در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مسکونی به تجاری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 16

عوارض ارزش افزوده

ناشی از تغییر کاربری مسکونی به تجاری

املاکی که بر اساس طرح های مصوب شهری یا با درخواست مالک مطابق عناوین قید شده در تعرفه از مسکونی به تجاری تغییر کاربری یابد این عوارض اخذ خواهد شد.

درجه معابر

مبنای محاسبه

1

P 130

2

P 110

3

P 95

4

P 85

5

P 75

6

P 60

7

P 50

8

P 40

9

P 30

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با عنایت به اینکه وضع عوارض تغییر کاربری اساساً در صلاحیت شورای اسلامی شهر می‌باشد و مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 7 آن بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن در استان بر عهده کمیسیون ماده 5 قانون یادشده می‌باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 1585/2 مورخ 24/7/98- 215 الی 220 مورخ 16/3/96 در موارد مشابه حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر اخذ عوارض بابت تغییر کاربری صادر شده است تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر سلطانیه به موجب لایحه شماره 363 مورخ 29/7/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

اولا، موضوع خواسته خواهان کلی است. ثانیا، در خصوص ادعای خواهان شورا و شهرداری مصوبه ای نداشته و اگر چنانچه چنین چیزی هم بوده است مربوط به شورا و شهرداری دوره قبلی بوده و اعمالی هم چنانچه در مورد ملک و بنای خواهان بدون تصویب کمیسیون ماده 5 صورت گرفته غیر قانونی بوده است. /6

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 - 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده 16 دفترچه عوارض سال 94 شورای اسلامی سلطانیه در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مسکونی به تجاری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

عناوین و برچسب‌ها