ضمانت اجرای عدم شناسایی آدرس متهم با داشتن وکیل دادگستری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/17
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر

موضوع

ضمانت اجرای عدم شناسایی آدرس متهم با داشتن وکیل دادگستری

پرسش

در پرونده ای متهمی وکیل داشته اما آدرسی برای ابلاغ نداشته باشد، تکلیف مرجع قضایی چیست؟ آیا می توان وکیل را برای تفهیم اتهام و دفاع دعوت کرد؟ یا برای آخرین دفاع دعوت شود؟

نظر هیئت عالی

مستفاد از ماده 263 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ ماده 78 و تبصره ماده 47 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 در فرض پرسش ابلاغ به وکیل متهم به منزله ابلاغ به متهم محسوب می‌شود ولیکن وکیل متهم صرفاً در محدوده مواد 190، 262 و 263 قانون آئین دادرسی کیفری مبادرت به دفاع از اتهام انتسابی به موکل خود و بیان آخرین دفاع می پردازد؛ بنابراین نظریه اقلیت که با نظریه فوق همسو است و حاوی قسمتی از پاسخ است با تفصیل یاد شده مورد تأیید است.

نظر اکثریت

دسترسی به متهم در پرونده ضروری است و در صورت عدم ارائه ادرس متهم از سوی وکیل وی و عدم دسترسی مقام تحقیق به آدرس متهم، نشر آگهی صورت می‌گیرد. پس از انقضای مدت نشر آگهی قرار جلب دارسی و کیفرخواست صادر می‌گردد.
چراکه تفهیم اتهام به وکیل موضوعیت ندارد. فقط اخذ آخرین دفاع با وکیل است.

نظر اقلیت

ابلاغ به وکیل، ابلاغ به متهم محسوب می‌گردد. موجبی برای نشر آگهی وجود ندارد.

منبع
برچسب‌ها