ماده 38 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

رئیس سازمان بالاترین مقام اداری، مالی و فنی سازمان است و وظایف زیر را عهده دار می‌باشد:
1- عزل و نصب کلیه مدیران و کارکنان براساس آیین نامه های مربوط
2- پیشنهاد سیاست های راهبردی سازمان به شورای عالی استاندارد جهت تصویب
3- مدیریت و نظارت بر حفظ استقلال کامل مأموریت ها، وظایف و اختیارات
4- پیشنهاد تعرفه های مورد نیاز سازمان جهت تصویب به شورای عالی استاندارد
5 - پیشنهاد دستورالعمل های اداری، مالی و استخدامی جهت تصویب به شورای عالی استاندارد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه
6 - نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین و مقررات در سازمان
7- بررسی و اجرای دستورالعمل و روشهای اجرائی سازمان و واحدهای تابعه منطبق بر قوانین و همچنین مقررات مالی، اداری و استخدامی مصوب شورای عالی
8 - تلاش در جهت خودکفایی مالی از طریق ارائه خدمات و تعرفه های مصوب آن و کاهش وابستگی منابع مورد نیاز سازمان و واحدها و مراکز تابعه به بودجه عمومی کشور
9- شرکت در شوراها و مجامعی که بر اساس قانون، عضویت آنها را عهده دار می‌باشد.
تبصره - رئیس سازمان مجاز است بخشی از اختیارات خود را به معاونان، روسای مراکز و مدیران استانی تفویض کند.