ماده 6 شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی

تصویر (کپی) اسناد طبقه بندی شده (اعم از کاغذی و الکترونیکی) نیز در حکم اسناد طبقه بندی شده است و نباید منتشر شده یا در دسترس قرار گیرد.