تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۱۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۳۳۴

پیام: مسئولیت رد مال مسروقه عهده سارق است نه خریدار آن.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- م.، ۲۴ ساله، اهل و ساکن تهران، دارای سابقه، دایر بر سرقت از طریق قاپیدن (گوشی قاپی) به تعداد ۷۰ فقره و ۲- ص.، اهل تهران، نقاش، مجرد، دایر بر تحصیل مال مسروقه موضوع شکایت شکات؛ دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، شکایت شکات و گزارش مرجع انتظامی، عکس متهم در حین سرقت و اعتراف بدوی متهم به سرقت ۵۰ گوشی و اعتراف مال خر به خرید ۱۰ گوشی، کیفرخواست صادره، اظهارات نماینده محترم دادستان و اقرار متهم م. به ۳۰ مورد در دادسرا از سرقت ها و این که تنهایی سرقت می کردم و نیز اقرار متهم ص. به خرید ۷ تا مورد مال مسروقه در دادسرا و نیز اقرار صریح متهم ردیف اول به ۳۰ مورد سرقت در دادگاه و انکار بلا دلیل و بلا وجه او نسبت به سایر موارد و نیز اقرار متهم ردیف دوم به حداقل یک مورد خرید مال مسروقه و انکار بلا وجه او نسبت به سایر موارد و داشتن سابقه در این خصوص و اظهارات متهم ردیف اول در خصوص تعداد گوشی های فروخته شده به او و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده بزه های انتسابی را به نامبردگان محرز و مسلم دانسته، لذا با استناد به مواد ۶۵۷ و ۶۶۲ و ۶۶۷ از قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به تحمل چهار سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و رد عین یا مثل و یا قیمت اموال مسروقه در حق شکات و متهم ردیف دوم را نیز به تحمل دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۵۹ مأمور در شعبه ۱۱۵۵ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه

در خصوص تقاضای م. محکوم علیه دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۱۴۰۰۱۹۷ صادره از شعبه ۱۱۵۵ محاکم جزایی تهران که به موجب آن به اتهام مشارکت در سرقت به تحمل ۴ سال حبس ۷۴ ضربه شلاق و رد مال محکوم گردیده درخواست اعمال ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ۱۳۵۶ نموده بدین شرح که محکوم علیه در مهلت قانونی درحالی که حق اعتراض به رأی صادره را دارد ضمن اسقاط این حق از خود تقاضای تخفیف مجازات مندرج در دادنامه مذکور را نموده است. علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و مستنداً به ماده فوق الاشاره یک هشتم از مجازات مندرج در دادنامه اصلی اعم از حبس و شلاق را به عنوان تخفیف مجازات تقلیل داده و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۱۵۵دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه

در خصوص تقاضای ص. محکوم علیه دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۱۴۰۰۱۹۷ صادره از شعبه ۱۱۵۵ محاکم جزایی تهران که به موجب آن به اتهام مشارکت در سرقت به تحمل ۲ سال حبس ۷۴ ضربه شلاق و رد مال محکوم گردیده درخواست اعمال ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ نموده بدین شرح که محکوم علیه در مهلت قانونی درحالی که حق اعتراض به رأی صادره را دارد ضمن اسقاط این حق از خود تقاضای تخفیف مجازات مندرج در دادنامه مذکور را نموده است. علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و مستنداً به ماده فوق الاشاره یک هشتم از مجازات مندرج در دادنامه اصلی اعم از حبس و شلاق را به عنوان تخفیف مجازات تقلیل داده و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۱۵۵ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع. از دادنامه شماره ۴۰۰۱۹۷ مورخ ۰۱/۰۶/۹۳ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۵۵ تهران وارد نمی‌باشد زیرا تجدیدنظرخواه محترم خواستار این هستند که سارق به دلیل فروش مال مسروقه به کیفر جداگانه محکوم و نیز خریدار مال مسروقه نیز به رد مال مکلف شوند درحالی که به نظر این دادگاه عملکرد دادگاه محترم بدوی در عدم اجابت خواسته تجدیدنظرخواه محترم با موازین قانونی تطبیق می نماید. بدین بیان که اولاً جرم فروش مال مسروقه برای سارق جرم نیست و چنانچه سارق نسبت به فروش اموال مسروقه اقدام نماید، مستوجب تحمل مجازات جداگانه نخواهد بود. ثانیاً تکلیف رد مال طبق صراحت ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی متعلق سارق است و به خریدار مال مسروقه تسری ندارد. علی هذا به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر رد اعتراض تجدیدنظرخواه و تأیید دادنامه معترض عنه صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد