تاثیر جدایی زوجین بر عسر و حرج زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/02/28

پیام: جدایی طولانی زوجین و ترک زندگی مشترک توسط زوج به مدت طولانی (چهار سال) می‌تواند موجب عسر و حرج زوجه باشد اگر چه زوج هزینه زندگی را پرداخت نموده باشد.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده ا. م. گ. در مورخه 95/10/27 با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به طرفیت اقای ع. ا. طرح دعوی نموده است.و اعلام کرده در 64/12/15 باخوانده ازدواج نموده و در عسر و حرج می‌باشد. شعبه *در 95/11/12 تشکیل جلسه داده است.خواهان در جلسه حاضر و اعلام کرده یک سال است.که خوانده را ندیدم در قبال من و سه فرزند احساس مسئولیت ندارد. در عسر و حرج هستم همیشه در سفر خارج است. دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است.داوران اعلام نموده‌اند زوجه مدعی است.بیش از یک سال و نیم است.که همسرش منزل را ترک نموده و اصرار به طلاق دارد. دادگاه به موجب دادنامه شماره * 96/2/3 با احراز عسر و حرج به دلیل ترک منزل توسط زوج و نظریه داوران در عدم سازش حکم به الزام زوج به طلاق صادر نموده است. دادنامه غیابی اعلام شده است.این رای در تاریخ 96 اجرای شده و طلاق ثبت گردیده است.اقای ع. ا. در مورخه 98/7/23 نسبت به دادنامه واخواهی نموده است.دادگاه قرار رد دادخواست واخواهی را به دلیل تقدیم ان خارج از مهلت صادر نموده است. اقای ع. ا. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. و شعبه *قرار صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به واخواهی اعاده نموده است. اقای ا. طی لایحه اعلام نموده نه سوی معاشرت و نه ضرب و حرج وجود نداشته است. ضمن اینکه برای زندگی به *رفتم لیکن به دلیل مشکلاتی که پسرم به وجود اورد و برگشت پاسپورت من را گرفتند و مجبور شدم چهار سال در شعبه *انم. و بعد هم با یک برگ عبور از مفارقت به *امدم. در این مدت هم پول به حساب دخترم از طریق صرافی واریز می کردم. و اجاره 4 واحد اپارتمان را در *هم می گرفتند و یک کامیون هم داشم که اجاره دادند و نفقه ایشان کامل پرداخت شده است. دادگاه در 98/11/6 تشکیل جلسه داده است.واخواه در دادگاه هم به مفاد لایحه خود اشاره نموده است. دادگاه به موجب دادنامه شماره *واخواهی را وارد دانسته و با نقض دادنامه غیابی حکم بر بطلان حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است.خانم ا. م. گ. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است.و شعبه *به موجب دادنامه شماره */ 2/13 دادنامه بدوی را تایید نموده است. خانم ا. م. از دادنامه فرجامخاهی نموده و اعلام کرده زوج در سال 94 از کشور خارج شده و من در سال 96 طلاق گرفتم و اکنون با فرد دیگری ازدواج کردم چهار سال از ایشان خبری نبوده و نفقه هم نداده است. که متن لایحه تقدیمی ایشان و پاسخ فرجامخوانده در زمان شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالاتشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره * 99/2/13 فرجامخواسته مشاور نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

فرجامخواهی خانم ا. م. گ. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 99/2/13 صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم بر بطلان دعوی فرجامخواه از جهت درخواست طلاق به جهت عسر و حرج صادر گردیده وارد و موجه است. زیرا اولا زوجه مدعی است. زوج از سال 94 از کشور خارج و طلاق در سال 96 یعنی دو سال پس از ترک زندگی مشترک صورت گرفته و زوج در سال 98 وارد کشور شده و از دادنامه واخواهی نموده است.بدیهی است.که چهار سال ترک زندگی و رها نمودن زوجه و فرزند ان قطعا زوجه را دچار عسر و حرج می‌نماید. ثانیا اینکه زوجه مدعی است.ترک انفاق نموده و زوج مدعی پرداخت نفقه از طریق ارسال پول به حساب دخترش از خارج می‌باشد. اگر چه زوج دلیلی بر پرداخت نفقه به زوجه ارائه نداده و پرداخت پول به فرزند ان یا اخذ اجاره خانه توسط فرزند ان وی نفقه زوجه محسوب نمی شود. مضافا به اینکه نیاز زوجه به همسری است.که در کنار او باشد. نه اینکه چهار سال زندگی را ترک نموده و از او خبری نباشد. ثالثا اینکه زوج مدعی است.در کشور *بازگردد. نیز ارتباطی به زوجه ندارد. و اقدام پلیس قطعا ناشی از تخلف خود او بوده است. رابعا اینکه دادگاه باید مطابق ماده 2 قانون حمایت خانواده با حضور قاضی مشاور تشکیل و پس از اخذ نظر ایشان مبادرت به صدور رای نماید. که دادرسی از این جهت نیز دارای نقص است. خامسا اینکه زوجه مدعی است.بعد از اجرای صیغه طلاق با شخص دیگری ازدواج نموده و ضرورت داشت دادگاه نسبت به تشکیل جلسه حضوری با زوجین دراین رابطه نیز تحقیق و اظهارات زوجه را استماع می‌نماید. لذا با توجه به مراتب ذکر شده مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌نماید..

با نقض دادنامه و اعاده پرونده شعبه *تشکیل جلسه داده است. زوج در جلسه حاضر شده خروج از کشور من با هماهنگی زوجه بوده و قرار شد با اعضای خانواده برویم. بلیط هم برای او گرفتم قرار شد پسر بزرگم برای سرپرستی دو تا بچه دیگر بماند. و بعدا انها بیایند معلوم شد پاسپورت ایشان اعتبار ندارد. رفتیم بلیط ایشان را به نام پسرم کردیم. رفتیم *بودیم زنگ زد گفت پاسپورتم درست شده گفتم که گفت بعدا میایم *و من وکالت کارها و برداشت از حساب بانکی را به او دادم. سی میلیون تومان پول را برداشت و ماشین سوزوکی من را فروخت و کامیون را هم اجاره داده و چهار تا اپارتمان من را اجاره داده پولش را می گرفت بعد از یک سال به او وکالت در یک دعوی حقوقی دادم. بعد همان وکیل او را راهنمایی در طلاق کرد و طلاق غیابی گرفت مرتب تماس داشتیم پول به حسابش می ریختم ولی بعد گفت به حساب دخترم ن. بریز که من هم اینکار را کردم. اجاره اپارتمانها و کامیون را می گرفت دیگر چه نفقه ای می خواسته می گوید بعد از طلاق صیغه کسی شده دروغ می گوید بچه ها تایید نمی کنند. بچه ها با من زندگی می کنند زمانی که *بودم فیش حج عمره برای او و بچه ها گرفتم. همه را فروخته است. رفته ماشین خریده است. وقت تجدید شده است.جلسه بعدی در 99/11/5 تشکیل گردیده است.زوجه اظهار داشته اظهارات اقای ا. را تکذیب می کنم.در سال 64 ازدواج کردیم. سه فرزند 33 ٫ 22 و 21 ساله داریم. در سال 69 با فروش طلاجات من رفت *کارکند انقدر ماند تا اینکه درسال 76 برگشت. چهار سال را نزد خانواده خودم بودم. با اطلاع خانواده اش طلاق گرفتم. برگشت *خواهش کرد از طلاق صرفنظر کردم. تا سال 94 که رفت *پاسپورتی برایم نگرفته بود. بله وکالت کاری داده بود و من خانه اش را برای خرج زندگی اجاره دادم. ولی به حسابش واریز می کردم. اگر قصد سوی استفاده داشتم اپارتمانها را می فروختم. وقتی اینجا بود دنبال زن بازی و ارتباط با این و ان بود. کلیه حقوق مالی را بذل کردم. س ازدواج کردید؟ خیر می خواستم دست از سر من بردارد. حاضر به زندگی با او نیستم. زوج اظهار داشته: اموالی که از من برده مثل خودرو وطلاجات را مسترد کند حرفی ندارم. من هم میدانم بزور نمی شود. زندگی کرد. خودش در جریان سفر *بود. بچه ها را رها کرده افسرده شده اند. علیه من پرونده کیفری تشکل داده ده روز مهلت دهید که پیگیری کنم. دادگاه مهلت ده روزه داده است. لیکن با عدم اقدام از ناحیه زوج با ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره * 99/11/21 با توجه به سابقه اختلافات زوجین و کراهت زوجه نسبت به زوج با بذل کل مهریه و حقوق مالی دادنامه بدوی را با رد اعتراض زوج و احراز عسر وحرج تایید نموده است. اقای ع. ا. از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان در زمان شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- */ 11/21 فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای متن رای

رای شعبه

فرجامخواهی اقای ع. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 99/11/21 صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی غیابی شماره 61 مورخه 96/2/3 و نقض دادنامه حضوری حکم به الزام فرجامخواه به طلاق فرجامخوانده صادر گردیده وارد و موجه نمیباشد. و دادنامه فرجامخواسته با توجه به اعلام کراهت زوجه از زوج با بذل مهریه و حقوق مالی و جدایی طولانی زوجین از لحاظ جسمانی و عاطفی وترک زندگی مشترک توسط زوج به مدت چهار سال وسکونت در کشور *صرفنظر از اینکه مدعی است.هزینه زندگی را پرداخت می نموده جدایی در این مدت خود عسر وحرج می‌تواند برای زوجه ایجاد نماید. مطابق مقررات و موازین قانونی صادر و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه فرجامخواسته را مطابق مقررات مندرج در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ایجاب نماید.، از ناحیه فرجامخواه ارائه نگردیده است. لذا مستندا به مواد 370 و 396 قانون مارالذکر با رد فرجامخواهی به عمل امده دادنامه فرجامخواسته را تایید و ابرام می‌نماید./ا 400/3/5

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. م. ت.

منبع
برچسب‌ها