رای شماره 243 مورخ 1383/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 1027/82

شاکی:اداره کل میراث فرهنگی خراسان

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 14 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 29 شهریور 1383

شماره دادنامه: 243

مقدمه: الف- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/629 موضوع شکایت آقای حمیدرضا ازغدی به طرفیت سازمان میراث فرهنگی تربت جام - شهرداری تربت جام به خواسته صدور پروانه ساختمان به شرح دادنامه شماره 1192 مورخ17/7/79 نسبت به عدم صدور پروانه ساختمان از جانب شهرداری تربت جام حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است. در خصوص شکایت به طرفیت اداره کل میراث فرهنگی با توجه به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 67 حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ب- شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/761 موضوع شکایت آقای عزت ملک به طرفیت سازمان میراث فرهنگی به خواسته ابطال مصوبه سازمان میراث فرهنگی در مورد شماره ثبت 2115 به شرح دادنامه شماره 75 مورخ 28/1/81 رسیدگی به شکایت را در صلاحیت هیات عمومی دیوان تشخیص داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به تفاوت موضوع شکایت و خواسته و مدلول آراء فوق‌ الذکر، تفاوت مفاد دادنامه‌های مذکور مبتنی بر استنباط و استنتاج معارض از حکم واحد مقنن در خصوص مورد نیست و در نتیجه موضوع از مصادیق آراء متناقض مندرج در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری بشمار نمی‌رود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد و مقرر می‌شود شعبه نهم بدوی دیوان به پرونده کلاسه 79/761 در اساس قضییه رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

منبع