‎‎‎ماده 46 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استفاده از آن برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت موسسه ‌ای فراهم کند که اسم یا عنوان معرف آن است‌، نمی ‌تواند به عنوان یک نام تجارتی به کار رود.