دخالت غیرمجاز در امور پزشکی و دارویی

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/30

پیام: دخالت غیرمجاز در امور پزشکی به موجب ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی اصلاحی 1374 جرم و قابل مجازات است. مطابق تبصره 6 این ماده رسیدگی به جرایم این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود و از مصادیق بند ت ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری است. البته در صورتی که این اقدامات متهم منجر به ایجاد صدمه یا آسیب جسمانی مجنی‌علیه نیز شده باشد، حسب مورد موجب صدور حکم محکومیت به قصاص یا دیه از سوی مراجع قضایی صالح نیز خواهد بود.

رای دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

شاکی: خانم م. ک. فرزند ص. با وکالت خانم ز. ت. ز. فرزند ن. ا. به نشانی *

متهم: اقای س. ر. فرزند ح. با وکالت اقای م. گ. خ. فرزند س. به نشانی *- کد پستی*و خانم ا. غ. ب. فرزند ن. به نشانی *کد پستی*

اتهام ها: دخالت غیر مجاز در امر پزشکی

بسمه تعالی به تاریخ 1401/04/14 در وقت مقرر جلسه رسیدگی شعبه *به تصدی اینجانب امضای کننده ذیل تشکیل است.پرونده به شماره بایگانی --- تحت نظر قرار دارد. دادگاه توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل با استعانت از خداوند متعال وبا تکیه بروجدان و شرف مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه

در خصوص اتهام اقای س. ر. فرزند ح. متولد 1367 مجرد با سواد شغل دندان پزشک به کد ملی*با وکالت اقای م. گ. خ. وخانم ا. غ. پ. دائربردخالت غیرمجازدرامردندان پزشکی (انجام عصب کشی واقدامات دندان پزشکی بدون داشتن مجوزوتخصص دراین خصوص) موضوع شکایت خانم م. ک. فرزند ص. موضوع کیفرخواست صادره ازدادسرای عمومی و انقلاب *که تقاضای تعیین کیفر وی را دارند. بدین توضیح که دراین پرونده شاکی اعلام نموده جهت عصب کشی و روکش دندان به مشتکی عنه دردرمانگاه *مراجعه نمودم اما درپی ان دچار ضایعه در صورت خویش شدم ودردادسرا تحقیقات مقدماتی به عمل امده است.ونسبت به متهم اتهام مداخله غیرمجاز درامر دندانپزشکی تفهیم شده است.که مفاد دفاعیات متهم حاکی از پذیرش اتهام انتسابی است.ودر نهایت دادسرا نسبت به صدورقرارجلب به دادرسی اقدام و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب شهرستان *ارسال و به این شعبه ارجاع شده و نسبت به تعیین وقت رسیدگی اقدام شده ودرموعد مقرر نسبت به برگزاری جلسه رسیدگی اقدام نموده واتهام انتسابی با ذکرادله اتهامی به متهم تفهیم شده ودفاعیات وی استماع شده است.که مفاد دفاعیات متهم حاکی ازانکاراتهام انتسابی است.واعلام نموده برای شاکی کار دندان پزشکی وعصب کشی انجام نداده ام وفقط برای ایشان روکش کرده ام ودر پاسخ به این سوال که شما دردادسرا و نزد بازپرس اقرار نموده اید اظهار داشته چون دران زمان دسترسی به پرونده مریض نداشتم اقراراشتباه کردم به امید اینکه با شاکی سازش کنم ولی بعد از پیدا شدن پرونده ومشاهده نظریه پزشکی قانونی متوجه شدم که صدماتی که به شاکیه وارد شده توسط بنده نبوده وشاکی ادعای کذب مطرح نموده است.و وکیل متهم نیز برهمین مبنا دفاع نموده است.علیهذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده وباعنایت به وجود قرائن و امارات نوعا علم اورازجمله شکایت شاکیه خانم م. ک. خ. فرزند ص. ونظریه سازمان *به شرح صفحه 10 پرونده که اعلام نموده اقدامات مرتبط با اموردندانپزشکی توسط فرد غیر دندان پزشک دخالت غیرمجاز درامر دندانپزشکی است.ونظریه کمسیون پزشکی قانونی به شرح صفحه 7 پرونده که اعلام نموده شاکیه تحت انجام عصب کشی دندان ششم فک فوقانی چپ قرار گرفته واین اقدام به صورت ناقص انجام شده ومنجربه ایجاد عفونت وابسه شده که ازطریق گونه چپ و پوست صورت به بیرون راه پیدا کرده است.ودرحال حاضر لازم است.پروتز روی دندان برداشته شود. ومجددا تحت درمان ریشه قرار گیرد ودوباره برای وی پروتز تعبیه شود.و اقدام نامناسب دندان پزشکی منجربه صدمات ذکرشده گردیده است.واقرارصریح و مقرون به واقع متهم در شعبه *وصرفنظرازدفاعیات بلاوجه متهم دردادگاه که اعلام نموده برای شاکی کاردندان پزشکی و عصب کشی انجام نداده ام وچون هنگام تفهیم اتهام دردادسرا دسترسی به پرونده مریض نداشتم اقراراشتباه کردم به امید اینکه با شاکی سازش کنم ولی بعد از پیدا شدن پرونده ومشاهده نظریه پزشکی قانونی متوجه شدم که صدماتی که به شاکیه وارد شده توسط بنده نبوده وشاکی ادعای کذب مطرح نموده است.در حالی که حسب صورت جلسه تفهیم اتهام مندرج درصفحه 11 پرونده تمامی موارد به رویت متهم رسیده است.و حتی میزان دقیق دیه مربوط به شاکی نیزقید شده است.فلذا نظر به احراز علم مرتکب به موضوع جرم و احراز قصد وی در ارتکاب رفتارمجرمانه بزهکاری نامبرده را محرزومسلم دانسته ومستندا به مواد 2 و 18 و 211 و تبصره ماده 211 همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 وماده 3 ازقانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی واشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی حکم بر محکومیت وی از بابت اتهام موصوف به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی درحق صندوق دولت صادر و اعلام می‌نماید.ضمنا با توجه به حساس بودن امر درمان وسلامت و جهت جلوگیری از بی اعتمادی عمومی به بخش درمان و نظر به نتایج زیانبار حاصله از اقدام غیر قانونی متهم و اینکه وی در هنگامی که اقدام به اعمال دندان پزشکی برای شاکیه می نموده فاقد مجوز بوده و اقدامات وی منجر به ایراد صدمات جسمی به شاکیه شده به نحوی که اقدامات وی بر روی دندان شاکیه که به صورت ناقص انجام شده منجربه ایجاد عفونت وابسه شده که ازطریق گونه چپ و پوست صورت به بیرون راه پیدا کرده است.از باب مجازات تکمیلی و مستندا به بند پلاک ماده 23 قانون مجازات اسلامی حکم بر عدم اشتغال به امور مربوط به حرفه دندان پزشکی توسط وی به مدت یک سال صادر و اعلام می‌گردد. چنانچه محکوم در طول مدت اجرای مجازات تکمیلی ان را رعایت ننماید. برای مرتبه اول تا یک سوم به مدت مجازات تکمیلی افزوده می‌شود. و در صورت تکرار باقی مانده مدت به حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 8 تبدیل می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم تجدید نظر *می باشد.

رییس شعبه *

ک. م.

منبع
برچسب‌ها