نظریه مشورتی شماره 7/96/3074 مورخ 1396/12/14

تاریخ نظریه: 1396/12/14
شماره نظریه: 7/96/3074
شماره پرونده: 264-1/861-69

استعلام:

در خصوص مقررات ماده 373 قانون آئین دادرسی کیفری ممنوعیت دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی تا چه زمانی است در صورتی که طرفین پرونده پس از صدور رأی بدون اعتراض تجدیدنظر یا فرجام خواهی اسناد و مدارکی را ارائه نمایند و یا لایحه ای تقدیم کنند مشمول ممنوعیت ماده مرقوم است یا این ممنوعیت صرفاً تا صدور حکم ادامه دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از ختم دادرسی مذکور در مواد 371، 372، 373، 374 و 404 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که حسب مورد بنا به تشخیص قاضی و یا قضات رسیدگی‌کننده به پرونده، رسیدگی‌های انجام شده برای صدور رأی کفایت داشته و به عبارتی پرونده معّد صدور رأی باشد و به صراحت ماده 373 قانون مرقوم در فرض سوال دادگاه نمی‌تواند پس از اعلام ختم رسیدگی، لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند و لذا به طریق اولی پس از صدور رأی ارائه مدارک از ناحیه طرفین پرونده مشمول مقررات ماده 373 قانون مذکور می‌باشد.

منبع