دعوی ابطال گزارش کارشناسی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی ابطال گزارش کارشناسی علیه کارشناس رسمی که در پرونده ای اظهارنظر کرده است مسموع نیست؛ زیرا رسیدگی به نظریه کارشناس و ترتیب اثر به آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است و طرفین پرونده نیز حق اعتراض به آن را دارند.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقایان و خانم ها 1 ) ق. ک. 2 ) ص. 3 ) م. هردو ک. 4 ) ش. ت. به طرفیت آقایان 1 ) ع.م. ت. 2 ) ع.الف. خ.خ. به خواسته ابطال گزارش کارشناسی با استناد محتویات پرونده کیفری که شرح دعوی این است خواندگان به عنوان کارشناسان رسمی دادگستری (صلاحیت ثبتی) در پرونده شعبه دوم حقوقی این دادگاه به عنوان کارشناس انتخاب و مبادرت به ارائه نظریه کارشناسی سراسر کذب و خلاف واقع نموده‌اند و در دادگاه کیفری علیه آنها طرح شکایت نموده‌اند حال از این دادگاه به شرح ستون خواسته دادخواهی نموده‌اند و خوانده ردیف دوم لایحه دفاعیه مورخ 1393/11/11 به شماره 2063 تقدیم و دفاع نموده‌اند نظر به اینکه رسیدگی به نظریه کارشناسی یا لایحه عجز از ارائه نظر , کلادر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به پرونده بوده و قانون گذار در مبحث ششم از باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مواد 257 به بعد) و علی الخصوص ماده 265 از آن قانون رسیدگی و ترتیب اثر به نظر را به قاضی رسیدگی کننده واگذار و طبعاحق اعتراض را برای طرفین پرونده محفوظ داشته است لذا این محکمه دعوی حاضر مطروحه را مبتنی بر قانون ندانسته و مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان‌ها می‌نماید قرار صادر شده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات

سلمان پور مریدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان ق. ک. و ش. ت. به طرفیت آقایان ع.الف. خ.خ. و ع.م. ت. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/26 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر ابطال گزارش کارشناسی به شرح استدلالی که در رای بدوی به عمل آمده است قرار عدم استماع دعوا صادر واعلام گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده ودر نظر گرفتن دادنامه استنادی به شماره 930423 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به محتویات پرونده وادله ومستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید واستوار می‌نماید- این رای حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها