نظریه مشورتی شماره 7/98/511 مورخ 1398/09/13

تاریخ نظریه: 1398/09/13
شماره نظریه: 7/98/511
شماره پرونده: 98-127-511 ح

استعلام:

در مواردی تجدیدنظرخواه یا وکیل ایشان با مراجعه به دفتر دادگاه اعلام می‌نماید که امروز روز بیستم پس از ابلاغ دادنامه است و آخرین فرجه اعتراض به رای می‌باشد و چون فرصت اعلام دقیق جهت اعتراض را نداریم تنها با تقدیم یک لایحه به دفتر دادگاه قید می نمایند به رای اعتراض داریم و لایحه تکمیلی را متعاقبا تحویل می دهیم با توجه به مفاد ماده 245 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 341 قانون آئین دادرسی مدنی به خصوص بند 6 آن و ماده 345 همین قانون استنباط بنده این است که چون مقنن به دفتر دادگاه اجازه داده است که در صورت وجود نقص در دلایل تجدیدنظرخواهی اخطار رفع نقص نماید و این رفع نقص ممکن است خارج از فرجه قانونی صورت گیرد قهرا شخص تجدیدنظرخواه نیز مجاز باشد درخواست اعتراض خود را در فرجه قانونی تقدیم کند لیکن توضیحات و دلائل اعتراض را متعاقبا اعلام نماید و تقدیم دفتر دادگاه کند حال سوال اینجاست که:
1- آیا استنباط بنده صحیح است؟
2- علی فرض صحت استنباط این شخص تجدیدنظرخواه تا چه زمانی فرصت دارد لایحه تکمیلی را تقدیم کند؟
3- ظرف این مهلت تکلیف پرونده ازحیث بقاء در دفتردادگاه یا ارسال به دادگاه تجدیدنظر چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف‌نظر از آن‌که ماده 245 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، استناد شده در متن سوال مرتبط با استعلام نمی‌باشد و با تلقی این‌که استعلام یادشده راجع به قانون آیین دادرسی کیفری است؛ با توجه به این‌که جهات تجدیدنظرخواهی از آراء کیفری در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان شده است و طبق تبصره ذیل همین ماده، اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود؛ بنابراین چنان‌چه تجدیدنظرخواه در مهلت مقرر در ماده 431 قانون پیش‌گفته و با پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی و با تقدیم لایحه به دفتر دادگاه، درخواست تجدیدنظر نماید، دفتر دادگاه تکلیفی برای صدور اخطار رفع نقص جهت ارائه لایحه تکمیلی به تجدیدنظرخواه ندارد و پرونده را به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌نماید.

منبع