بررسی امکان جلب متهم در صورت عدم حضور پس از احضار وی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/23
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر رودان

موضوع

بررسی امکان جلب متهم در صورت عدم حضور پس از احضار وی

پرسش

متهم برای دفاع از اتهام انتسابی احضار شده است اما در شعبه حاضر نشده است اما بعد از گذشت مدت مقرر در احضاریه وکیل وی در شعبه حاضر شود آیا باید متهم را جلب کرد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان رودان با تذکر این مطلب که چنانچه در صورت حضور وکیل متهم، علت احضار منتفی نشده باشد، موجه و مورد تایید است. بدیهی است در صورت انتفای علت احضار، موجب قانونی برای صدور برگ جلب متهم وجود ندارد.

نظر اکثریت

ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص تصریح دارد و در صورتی که عذر موجهی اعلام نکرده است باید جلب شود و حضور وکیل وی مانع از جلب نیست استثناء این امر فقط برای احضار برای اخذ اخرین دفاع است.

نظر اقلیت

لزوم به جلب وی نیست، چون وکیل وی حضور پیدا کرده است و ایشان از موکل خود دفاع می کند.

منبع
برچسب‌ها