اجاره ملک موروثی بدون اذن سایر وراث

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اجاره ملک موروثی با هدف اداره اموال و بدون اذن سایر وراث،مصداق بزه انتقال منافع ملک غیر نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای م. و خانم م. علیه خانم ب. دایر بر فروش منفعت ملک غیر بدین صورت که مشتکی عنها بدون اجازه و اذن از طرف شکات نسبت به اجاره ملک موروثی (متعلق به پدر شکات که همسر مشتکی عنها نیز می‌باشد) اقدام نموده؛ شعبه با توجه به شکایت شکات، تحقیقات صورت گرفته از مستاجر، دفاعیات بلا وجه متهمه، نظریه کارشناس منتخب که مصون از اعتراض مانده بزه انتسابی به نامبرده را محرز دانسته و مستندا به ماده 1 قانون راجع به انتقال و فروش مال غیر مصوب 1308 و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری 1368 متهمه را به تحمل یک سال حبس تعزیری، رد مال شکات موضوع اظهارنظر کارشناس منتخب پرونده (سهم آقای م. 410/359/60 ریال و سهم خانم م. 704/179/30 ریال) و جزای نقدی معادل رد مال ذکرشده محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه - حبیبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 18/04 / 1393 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال به نسبت سهم شکات و به علت ارتکاب بزه انتقال منافع مال غیر صادر گردیده است؛ نظر به این که دفاعیات تجدیدنظرخواه حکایت از این امر دارد که مشارالیها پس فوت همسرش که پدر شکات نیز بوده است، اقدام به اداره اموال و اجاره دادن آن ها نموده است، بنابراین هرچند اقدام ایشان نسبت به منافع سهم شکات بدون اذن و اجازه آن ها بوده است لکن اقدام وی انتقال منافع اموال به عنوان ملک خود نبوده است تا مشمول مقررات جزایی گردد بلکه اقدام وی به منزله اداره اموال بدون اذن مالک و بدون سوءنیت بوده است که باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و به استناد جزء 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستند به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حیات مقدم - مرادی

منبع
برچسب‌ها