نظریه مشورتی شماره 7/1401/528 مورخ 1401/07/02

تاریخ نظریه: 1401/07/02
شماره نظریه: 7/1401/528
شماره پرونده: 1401-127-528 ح

استعلام:

آیا طرح دعوای حجر متوفی در ایام حیات توسط ورثه قابل استماع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به آثار حقوقی حکم حجر و رأی وحدت‌ رویه شماره 72 مورخ 1353/9/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، امکان صدور حکم حجر متوفی وجود دارد.

منبع