رای شماره 788 مورخ 1399/05/26 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ه- ع؍ 9804132 شماره دادنامه: 9909970906010788 تاریخ: 26/5/99

شاکی: خانم الهام عشقی

طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 11 بخش دوم آگهی آزمون استخدامی سال 98

دفترچه هفتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در سال 1398 شرایط شرکت در آزمون مذکور را مشخص نموده است و شاکی به آن بخش از شرایط مذکور که متضمن تعیین شرط سنی برای داوطلبین می‌باشد اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.

مقرره مورد شکایت:

بخش دوم: شرایط عمومی داوطلبان.....

11- داشتن حداقل بیست (20) سال تمام و حداکثر بیست و پنج (25) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم، حداکثر سی سال (30) برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم، حداکثر سی و پنج (35) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس، حداکثر چهل (40) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و حداکثر چهل و پنج (45) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری

خلاصه دلیل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب بند (الف) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری داشتن حداقل سن 20 سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال تعیین شده است فلذا تعیین حداکثر سن 30 سال مغایر با مواد 41 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

خلاصه مدافعات دستگاه های طرف شکایت: 1- سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه دفاعیه اعلام کرده چون سازمان صرفاً مجری برگزاری آزمون است، بنابراین نقشی و صلاحیتی در خصوص مقررات جذب و استخدام بر عهده ندارد.

2- سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه دفاعیه اعلام کرده تعیین شرط سنی در محدوده مشخص شده در قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی با قانون ندارد و پیشتر در دادنامه شماره 53 مورخ 31؍2؍97 و 55 مورخ 1؍4؍97 دیوان عدالت اداری در خصوص آن تعیین تکلیف شده و مغایر با قانون شناخته نشده است.

3- وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه دفاعیه اعلام کرده: تعیین ضوابط و شرایط عمومی مندرج در دفترچه آزمون داوطلبان توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین شده است و مطابق رای وحدت رویه شماره 198 - 12؍4؍91 و 384 - 28؍11؍94 هیات تخصصی اداری و استخدامی، مرجع تعیین حداقل و حداکثر سن در استخدام با حالت پیمانی تا پیش از سنین منع شده در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری با نظر دستگاه اجرایی می‌باشد. همچنین شورای عالی آموزش و پرورش به موجب بند 11 ماده 6 لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب سال 58 امتیاز درج شرایط لازم مربوط به معلمان وزارت آموزش و پرورش را دارد.

پرونده در جلسه مورخ 13؍5؍1399 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات با اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً به موجب بند الف ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی: «داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.» مقرر شده است، بنابراین دستگاه اجرایی اختیار تعیین حداقل و حداکثر سن برای ورود به خدمت را در محدوده سنی مذکور دارا می‌باشد، ثانیاً شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیز بر اساس اختیار حاصل از ماده 44 قانون مذکور طی بخشنامه شماره 9757؍93؍200 مورخ 19؍7؍1393 دستورالعمل و شرایط آزمون های استخدام پیمانی را مشخص و همانند رسمی تعیین و ابلاغ نموده است، ثالثاً در مورد کارمندان پیمانی تبصره 3 ماده 45 قانون مذکور مقرر داشته سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرار داد استخدام نباید از 65 سال و برای مشاغل تخصصی از 70 سال تجاوز نماید که با توجه به ماده مذکور صرفاً حداکثر سن برای پایان قرارداد پیمانی در قانون مشخص شده است و رابعاً به موجب رای وحدت رویه شماره 2806 مورخ 3؍10؍1398 و آرای شماره 198-12؍4؍1391 و 1911 و 1912-23؍12؍1393 هیات عمومی تعیین حداقل و حداکثر سن به تشخیص دستگاه اجرایی مغایر با قانون شناخته نشده است، بنابراین و من حیث المجموع مصوبه مورد شکایت مغایر قانون تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها