رای شماره 1198و1199 مورخ 1399/09/10 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ع/ 9900264 و 9900211 شماره دادنامه:11999909970906011198- تاریخ: 10/9/99

شاکی: آقایان 1- علی زمانی 2- ابوالفضل بهبودی 3-محمد زمانی 4- غلامرضا جلیله وندزلیخانی

طرف شکایت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح جامع شهری شهر ضیاء آباد

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال طرح جامع شهری شهر ضیاء آباد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

خلاصه شکایت: شکات به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده اند که چون طرح جامع شهر ضیاء آباد برخلاف بند 34 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بدون پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر به تصویب شورای عالی شهرسازی مورد تصویب قرار گرفته است بنابراین مغایر قانون و قابل ابطال است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: جوابیه طرف شکایت: علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی وصول نشده است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

با توجه به اینکه بر اساس بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات و انتخابات و وظایف شوراهای اسلامی کشور بررسی و تائید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی لزوماً عدم اختیار قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نمی‌باشد که در صورت ضرورت و تشخیص بدون پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر مبادرت به تصویب طرحهای هادی و جامع شهر می‌نماید. بنابراین مصوبه خارج از اختیار و مغایر قانون نمی‌باشد در ضمن آراء قبلی هیات عمومی و این هیات نیز در موارد مشابه مبنی بر رد شکایت بوده است. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقایان 1- علی زمانی 2- ابوالفضل بهبودی 3- محمد زمانی 4- غلامرضا جلیله وندزلیخانی به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال طرح جامع شهری شهر ضیاء آباد موضوع در جلسه مورخ 25/8/99 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه بررسی و تصویب طرح های جامع شهری مطابق بند 2 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از اختیارات آن شورا می‌باشد و عدم پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر مستنداً به بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران کشور نافی اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نمی‌باشد که در صورت تشخیص و ضرورت نسبت به تصویب طرح های هادی و جامع بدون پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر اقدام نمایند بنابراین مصوبه مورد درخواست شکایت مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

منبع