تأثیر میزان درآمد زوج بر تحقق بزه ترک انفاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عدم پرداخت نفقه توسط زوج با درآمد حدود 12/000/000 ریال مصداق بزه ترک انفاق نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/31

رای دادگاه

در خصوص شکایت خانم ط. م. فرزند ح. علیه همسرش ق. ح. دائر بر ترک انفاق، نظر به اینکه به صراحت ماده 53 قانون حمایت خانواده 1391 ، مجرمیت عمل ترک انفاق موکول به تمکن مالی زوج است و به اقرار شاکی در بازجویی نزد دادگاه، درآمد زوج حدود 12/000/000 ریال است که عرفا تمکن محسوب نمی شود، لذا به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب مشتکی عنه صادر می‌شود. قرار صادره ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

دادرس علی البدل دادگاه عمومی رودهنمحسن پارسا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/19

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط. م. فرزند فرزند ح. نسبت به مفاد دادنامه شماره --- مورخ 94/4/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش رودهن که به موجب آن نسبت به اتهام ترک انفاق تجدیدنظرخوانده آقای ق. حیدر نژاد قرار منع تعقیب صادر شده است دادگاه با امعان نظر و مداقه به مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض مفید و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی به نظر نمیرسد و دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال موثری ندارد. لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد بند ب ماده 450 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

نعمت اله نیک نژاد- عقیل نوری فر

منبع
برچسب‌ها