نظریه مشورتی شماره 7/97/1546 مورخ 1398/02/23

تاریخ نظریه: 1398/02/23
شماره نظریه: 7/97/1546
شماره پرونده: 97-168-1546

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از مواد 265 و 266 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در صورت صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس، دادستان مکلف به اظهارنظر کتبی پیرامون قرار صادره بوده و باید نظریه خود را که حسب مورد مبتنی بر موافقت یا مخالفت با قرار یادشده و یا درخواست تکمیل تحقیقات است، اعلام نماید و لذا دادستان نمیتواند به صرف درخواست ممنوع الخروجی متهم، از اظهارنظر خودداری نماید.
2، 3 و 4- مستفاد از مواد 188 و 247 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دستور منع خروج متهم از کشور یا قرار نظارت قضایی از نوع ممنوعیت خروج متهم از کشور از اختیارات قانونی بازپرس بوده و درخواست دادستان از بازپرس برای صدور چنین دستور یا قراری از موارد نقص تحقیقات محسوب نمیشود و در صورتی که بازپرس با درخواست دادستان موافق باشد، نسبت به اجابت درخواست اقدام میکند و در غیر این صورت بازپرس مکلف به متابعت از نظر دادستان نبوده و مطابق تشخیص خود عمل مینماید. بنابراین فرض استعلام از موارد اختلاف دادستان و بازپرس موضوع مواد 269 و 272 قانون فوقالذکر خارج بوده و موجب قانونی جهت حل اختلاف از سوی دادگاه نمیباشد./ت

منبع