اخذ تامین یا تضمین مناسب برای تقسیط جزای نقدی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/10
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر حاجی آباد

موضوع

اخذ تامین یا تضمین مناسب برای تقسیط جزای نقدی

پرسش

در پرونده ای که حکم بر پرداخت جزای نقدی صادر شده و محکوم علیه تقاضای تقسیط نماید آیا دادگاه می‌تواند در راستای اخذ تضمین مناسب که در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده از همان تامین (سند وثیقه و یا معرفی کفیل) موجود در پرونده استفاده کند و حکم بر تقسیط صادر نماید.

نظر هیئت عالی

اخذ تأمین یا تضمین مناسب برای تقسیط لازم است ولیکن چنانچه محکوم علیه سابقاً تأمین مناسب سپرده باشد تا زمانی که جزای نقدی بطور کامل اجرا نشده باشد، تأمین مأخوذه به قوت خود باقی است و نیازی به اخذ تأمین مجدد نیست.
در صورتی که تأمین اخذ نشده یا به هرجهتی بلا اثر شده باشد با توجه به صراحت ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری اخذ تضمین مناسب با دادگاه نخستین است.

نظر اتفاقی

1- اگر خود محکوم علیه وثیقه را تودیع کرده باشد در زمان تقسیط در دادگاه نیاز به اخذ تضمین مجدد نیست چرا که در ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری بر وصول جزای نقدی در صورت محکومیت محکوم علیه صراحت دارد و در صورتی که شخص ثانی وثیقه را تودیع کرده باشد و یا کفیلی معرفی کرده باشد چون قانون در این باره نصی ندارد دادگاه می‌تواند در صورت نیاز تضمین مناسب اخذ کند.
2- تضمین مناسب در ماده 529 نهادی جدا از تامین کیفری است که دادسرا اخذ می کند و دادگاه می‌تواند تضمین هایی همچون چک، سفته و.... را از محکوم علیه اخذ کند.
3- بایستی در این باره قائل به تفکیک شد 1- چنانچه محکوم علیه به حبس هم محکوم شده باشد از آنجا که به محض اجرای حبس طبق قانون، تامین کیفری ملغی الاثر می‌شود لذا دادگاه باید تضمین مناسب از قبیل (کفیل یا وثیقه) از محکوم علیه اخذ نماید. 2- چنانچه محکوم علیه فقط به پرداخت جزای نقدی محکوم شده باشد چون تامین کیفری هنوز به قوت خود باقی است لذا دادگاه می‌تواند از همان تامین استفاده کند و ضرورتی به اخذ تامین مجدد نیست.

منبع
برچسب‌ها