حضوری یا غیابی بودن رای در صورت عدم حضور متهم در جلسه اخذ آخرین دفاع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/02
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

حضوری یا غیابی بودن رای در صورت عدم حضور متهم در جلسه اخذ آخرین دفاع

پرسش

اگر متهم در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک در برخی جلسات حاضر و دفاعیات خویش را ابراز نماید اما در جلسه اخذ آخرین دفاع حضور نیابد، آیا نیازی به صدور قرار رسیدگی غیابی می‌باشد؟ رایی که صادر می‌شود حضوری است یا غیابی؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز موجه و مورد تایید است. ضمناً ملاک ماده 263 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موید این نقل می‌تواند باشد.

نظر اکثریت

گرچه ماده 350 قانون آئین دادرسی کیفری، حضور متهم و وکیل وی را در جرایم موضوع ماده 302 قانون مرقوم الزامی دانسته است اما چنانچه متهم در معیت وکیل خویش در جلسه یا جلسات دادرسی دادگاه کیفری یک حضور یافته باشند و دفاعیات خویش را بیان نموده باشند اما در جلسه‌ای که جهت اخذ آخرین دفاعیات وی تشکیل شده است حضور نیابد، دادگاه می‌تواند آخرین دفاعیات را حسب ماده 399 قانون مرقوم از وکیل وی اخذ نماید و چنانچه هیچ یک از آنها در جلسه فوق حضور نیابند دادگاه بدون اخذ آخرین دفاعیات، مبادرت به صدور رای می‌نماید چرا که آخرین دفاع حق متهم است نه تکلیف و وی با عدم حضور با وصف ابلاغ مطابق مقررات، حضور نیافته است و این حق را از خویش اسقاط نموده است و رایی که صادر می‌گردد با توجه به مدلول ماده 406 قانون مرقوم حضوری محسوب می‌شود.

نظر اقلیت

نظر به اینکه وفق ماده 350 قانون آئین دادرسی کیفری تشکیل جلسه دادرسی دادگاه‌های کیفری یک جرایم موضوع ماده 302 قانون مرقوم می‌بایست با حضور متهم و وکیل وی باشد لهذا عدم حضور شخص متهم در هریک از جلسات دادرسی مانع از رسیدگی است و چنانچه متهم، علی رغم احضار وی یا احضار از طریق کفیل یا وثیقه‌گذار حضور نیابد، دادگاه می‌باید مطابق مقررات موضوع ماده 394 قانون ذکر شده مبادرت به صدور قرار نهایی نماید و پس از جری تشریفات ذکر شده مبادرت به صدور رای نماید و رای که صادر می‌شود غیابی است.

منبع
برچسب‌ها