بدون عنوان

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/02/27

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده م. م. د. به وکالت از ا. ب. پ. د. در مورخه 97/4/27 با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق با اعمال وکالت ناشی از تخلف از شرط ضمن عقد (بند 9 ) به طرفیت ک. ا. طرح دعوی نموده است. و اعلام کرده در 81/4/24 با خوانده ازدواج نموده است. شعبه *در 97/5/13 با حضور قاضی مشاور تشکیل جلسه داده است. وکیل خواهان گفته خوانده سابقه محکومیت به اتهام جعل دارد. که به دو سال حبس محکوم شده و موکل یک سکه از مهریه را در قبال طلاق بذل می‌نماید. دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. مطابق اعلام اجرای احکام دادسرای اسلام شهر به شرح برگ 21 پرونده خوانده به اتهام استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محکوم شده است. (دادنامه مورخه 97/4/5 ) داور زوجه نظر به عدم صلح و سازش داده است.لیکن داور زوج تقاضای زمان بیشتری برای مذاکره نموده است.ص 38 قاضی مشاور با توجه به محکومیت زوج به حبس شرط بند 9 را محقق دانسته است. دادگاه به موجب دادنامه شماره * 97/11/8 با توجه به محکومیت خوانده به دو سال حبس به اتهام شروع به انتقال مال غیر (کلاهبرداری که با تخفیف به 18 ماه و جزای نقدی سیزده میلیون و پانصد هزار تومان تبدیل شده و اینکه دفاعی هم به عمل نیاورده و نظریه داوران و قاضی مشاور با احراز تخلف از شرط به زوجه اجازه داده با وکالت و بذل یک سکه از مهریه خود را مطلقه نماید. اقای ک. ا. ب. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. 1 - به موجب دادنامه مورخه 98/4/11 زوجه به اتهام افتراء موضوع شکایت زوج به پرداخت جزای نقدی بدل از یک سال حبس محکوم شده است.ص 81 ) 2 - به موجب دادنامه مورخه 98/5/22 زوجه به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول وتصرف عدوانی موضوع شکایت زوج محکوم شده است. و دادگاه تجدیدنظر تبریه شده است.ص 117 ص 83 ) 3 - به موجب دادنامه مورخه 98/5/26 در خصوص اتهام زوجه دائر بر تهمت و افتراء و توهین موضوع شکایت زوج با توجه به رضایت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر شده است.ص 96 ) 4 - در خصوص شکایت زوج علیه زوجه دائر بر جعل اسناد و استفاده از ان قرار منع تعقیب صادر شده است. ص 97 ) 5 - مطابق دادنامه مورخ 93/5/18 حکم طلاق توافقی زوجین صادرشده است.ص 98 شعبه *در 98/9/3 تشکیل جلسه داده است. وکیل زوج موکل به دلیل اینکه با افراد نا اشنا معامله در *انجام داده به حبس محکوم شده است. و متعاقب اینکه موکل زندان رفته زوجه با همدستی باجناق موکل اقدام به تصرف پارکینگ موکل نموده و منزل مسکونی که به نام وی بوده را فروخته و موکل مجبور به شکایت می‌شود. شکایت ترک انفاق نموده موکل تبریه شده است.زوجه به اتهامات جعل و استفاده از سند جعلی و تصرف عدوانی محکوم شده است. وکیل زوجه گفته زوج دو فقره محکومیت به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول دارد. و در پرونده دیگر به اتهام شروع به انتقال مال غیر محکوم شده است. یک فقره سال 95 و دومی سال 96 بوده است. زوج می گوید همسرش را دوست دارد. ولی چهار شکایت کیفری علیه همسرش مطرح نموده است. که یکی از انها منجربه محکومیت شده است. جلسه بعدی دادگاه تجدیدنظر در 98/10 (ص 149 ) تشکیل گردیده است. و دادگاه خلاصه ای از سوابق زوجین را درج نموده است. دادگاه تجدیدنظر در نهایت به موجب دادنامه شماره *مورخه 99/7/26 دادنامه بدوی را تایید نموده است. (ص 244 ) اقای ک. ا. ب. درمورخه 99/8/5 نسبت به دادنامه تقاضای اعاده دادرسی نموده و اعلام کرده زوجه طبق سند عادی *از اختیارات قانونی جهت طرح دعوی طلاق گذشت نموده است.دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره * 99/11/9 قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر نموده است.وعلت ان را مکتوم نبودن سند استدلال نموده زیرا سند مزبور در پرونده مهریه در *مطرح گردیده است. اقای ک. ا. از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان و پاسخ وکیل فرجامخوانده ع. ا. د. در زمان شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره */ 11/19 فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

فرجامخواهی اقای ک. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 99/11/19 صادره از شعبه *که به موجب ان در خصوص دادخواست اعاده دادرسی مشارالیه نسبت به دادنامه شماره *مورخه 99/7/26 قرار رد دادخواست صادر گردیده وارد وموجه نمیباشد. و دادنامه فرجامخواسته با توجه به استدلال دادگاه از جهت اینکه سند عادی ارائه شده مکتوم نبوده مطابق مقررات و موازین قانونی صادر و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه فرجامخواسته را مطابق مقررات مندرج در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ایجاب نماید. از ناحیه فرجامخواه ارائه نگردیده است. لذا مستندا به مواد 370 و 396 قانون مارالذکر با رد فرجامخواهی به عمل امده دادنامه فرجامخواسته را تایید و ابرام می‌نماید./ا 400/3/3

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. م. ت.

منبع
برچسب‌ها