تکلیف دادگاه در مورد اعتراض به قرار منع تعقیب (در فرضی که اصل وقوع جرم محرز است)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/12/10
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر اسدیه

موضوع

تکلیف دادگاه در مورد اعتراض به قرار منع تعقیب (در فرضی که اصل وقوع جرم محرز است)

پرسش

در پرونده ای آقای الف با تقدیم شکوائیه ای در دادسرا، مدعی وقوع سرقت از منزل خویش شده و در این زمینه به فیلم دوربین مدار بسته نیز استناد کرده، با توجه به فیلم مزبور وقوع سرقت از منزل وی محرز بوده، و لکن پس از انجام پاره ای از تحقیقات متهم شناسایی نشده و به هردلیلی مقام محترم دادسرا قرار منع تعقیب صادر نموده، این قرار مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض وی به دادگاه ارسال شده، دادگاه پس از بررسی پرونده به این نتیجه رسیده که اصل وقوع بزه سرقت محرز بوده و لذا باید تحقیقات به نحو مقتضی ادامه پیدا می کرد و در صورت عدم شناسایی متهم می بایست وفق ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم می شد، حال با توجه به اینکه قرار منع تعقیب به درستی صادر نشده، تکلیف دادرس دادگاه چه می‌باشد ؟ اگر منع تعقیب را نقض کند وفق ماده 274 از قانون مذکور می بایست قرار جلب به دادرسی صادر کند، از طرفی وقتی متهمی شناسایی نشده، چه کسی را می خواهد به دادرسی جلب کند؟

نظر هیئت عالی

نقض قرار به توصیف سوال لازم است و با نقض، پرونده به دادسرا اعاده می‌شود تا نسبت به ادامه تحقیقات اقدام نماید.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه قرار منع تعقیب به درستی صادر نشده، دادگاه می بایست نسبت به نقض آن اقدام کند، لکن با توجه به عدم شناسایی متهم اساسا صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه منتفی است، و لذا پس از نقض قرار باید پرونده را از آمار کسر و به دادسرا اعاده داده تا نسبت به انجام تحقیقات تکمیلی اقدام و نهایتا اگر متهم شناسایی نشد وفق ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند.

نظر اقلیت

دادگاه باید نسبت به تایید قرار منع تعقیب اقدام کند چه اینکه با توجه به عدم شناسایی متهم، اساسا نقض قرار مزبور و صدور جلب به دادرسی منتفی است، ضمن اینکه غالبا در چنین مواردی قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت ادله صادر می‌شود، حال اگر بعدا متهم پیدا و دلیلی علیه وی کشف شد، شاکی می‌تواند مجددا طرح شکایت نموده و به استناد ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب متهم را خواستار شود.

منبع
برچسب‌ها