رای شماره 1340 و1341 مورخ 1399/11/05 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: 9901620 و 9901137 شماره دادنامه:1341-9909970906011340 تاریخ: 5/11/99

شاکی: آقایان سجاد نجفی شلمزاری و چنگیز بازگیر

طرف شکایت: اداره طرح و قوانین و حقوقی و امور مجلس و معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7؍2 "شیوه‌نامه اجرایی قانون تسری ارشدیت‌های تحصیلی ناشی از مواد 79 و 83 قانون استخدامی ناجا به کارکنان آجا و سپاه" موضوع ابلاغیه شماره 95؍1073؍ط مورخ 10؍8؍1396

اداره طرح و قوانین و مقررات آجا شیوه نامه اجرایی قانون تسری مواد 79 و 83 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ابلاغ نموده که شاکی به بخشی از آن به شرح زیر اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.

متن مقرره مورد شکایت:

7؍2 - ملاک محاسبه ارشدیت موضوع این قانون برای کارکنان شاغل در طیف های درجه داری و کارمندی با مدرک دیپلم و پآیین تر که منجر به تغییر وضعیت می‌گردد فقط سنوات خدمت غیرآموزشی و غیرتحصیلی در آجا می‌باشد.

تبصره: به سنوات در حین تحصیل در صورتی ارشدیت تعلق می‌گیرد که فرد سه چهارم از مدت تحصیل را در اختیار سازمان باشد.

دلائل شاکی جهت ابطال مقرره مورد شکایت: در قانون آجا و یا هیچ قانون دیگری منعی برای محاسبه دوره آموزشی در ارشدیت تحصیلی وجود ندارد و از طرفی نیز قانون تسری ارشدیت های تحصیلی مواد 79 و 83 قانون استخدام ناجا به کارکنان آجا و سپاه، هیچ گونه منع و محدودیتی برای محاسبه دوره آموزشی مذکور و سنوات خدمت پیمانی در ارشدیت تحصیلی ندارد بنابراین بند 7؍2 شیونامه مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

مدافعات طرف شکایت:در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره قوانین، حقوقی و امور مجلس ارتش جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 2؍1179؍8513؍ط مورخ 19؍7؍1399 به طور خلاصه توضیح داده است این بند عمدتاً مربوط به دانشجویان دانشگاه های افسری آجا که مدت 4 سال مشغول به انجام وظیفه (به عنوان محصل) هستند و به استناد ماده 22 قانون آجا می‌باشد که کارکنان موصوف به عنوان کادر ثابت (رسمی) نیروهای مسلح محسوب می گردند لیکن سنوات خدمت آنان (در طول دوره دانشجویی) جزء سنوات موثر در اعطاء ارشدیت ارائه مدارک تحصیلی محاسبه نگردیده و بابت ایام خدمت در دانشگاه های افسری آجا هیچگونه ارشدیتی به آنان تعلق نمی گیرد، بنابراین با نظر به مراتب معنون به طریق اولی مدت خدمت کارکنان پیمانی در ارشدیت مدارک تحصیلی تاثیری نخواهد داشت و از طرفی آجا در جهت حمایت و جلوگیری از متضرر شدن کارکنان پیمانی که به رسمی تغییر طیف می دهند امتیازاتی از قبیل 27 ماه ارشدیت تحصیلی برای مدت خدمت پیمانی و همچنین محاسبه سنوات خدمت پیمانی آنان به عنوان سنوات موثر در ترفیع منظور نموده است که با در نظر گرفتن امتیازات مطروحه، محاسبه مجدد سنوات مذکور در هنگام اعطاء ارشدیت های تحصیلی محمل و مبنای قانونی نداشته و مغایر با ضوابط و مقررات موجود در آجا می‌باشد.

پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی

با توجه به اینکه اولاً تبصره ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر داشته: « مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره مند می‌شوند جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی گردد. مگر آن که همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته باشند،...» ثانیاً ستاد کل نیروهای مسلح در این ارتباط طی دستورالعمل شماره 1؍1094؍1؍46011 مورخ 23؍6؍1395 با موضوع «چگونگی حفظ عناصر لایق، کارآمد و موثر و بهرمندی از تجارب آنان و ایجاد فضای کار برای جوانان مستعد » با استجازه از فرماندهی معظم کل قوا ضوابط حاکم بر این امر را جهت اجرا به نیروهای مسلح ابلاغ نموده که طی ماده 12 آن دستورالعمل مقرر شده:« از تاریخ ابلاغ نحوه احتساب مدت سنوات آموزشی و تحصیلی در مقاطع رسمی افرادی که منبعد به آموزش اعزام می‌شوند سنوات خدمتی آنان به شرح زیر می‌باشد: مدت سنوات تحصیلی کارکنانی که در ابتدا یا حین خدمت در مقاطع رسمی به جز دوره اول و دوم افسری، دافوس و داعا تحصیل می نمایند جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی گردد مگر آنکه همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله در سازمان اشتغال داشته باشند » بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار نبوده و مغایرتی با قانون ندارد و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

منبع