مستمری شخص فوت شده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/09/02
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر هریس

موضوع

مستمری شخص فوت شده

پرسش

بعد از اینکه شخصی فوت کرد آیا از مستمری که پرداخت می‌گردد به غیر از زوجه و فرزندان متوفی اشخاص دیگری هم می‌توانند بهره‌مند گردند؟

نظر هیئت عالی

مطابق مواد 86 و 87 قانون استخدام کشوری حقوق وظیفه مستخدم مشمول قانون مذکور به طور مساوی بین زوج یا زوجه متوفی و فرزندان وی و پدر و مادر تحت تکفل متوفی تقسیم و توزیع می‌شود.

نظر اتفاقی

بر اساس ماده 86 و 87 قانون استخدام کشوری زوج یا زوجه متوفی و فرزندان وی و پدر و مادر تحت تکفل متوفی از حقوق به طور مساوی بهره‌مند می‌شوند.

منبع
برچسب‌ها