نظریه مشورتی شماره 7/1402/31 مورخ 1402/02/12

تاریخ نظریه: 1402/02/12
شماره نظریه: 7/1402/31
شماره پرونده: 1402-115-31ح

استعلام:

در اجرای ماده 421 قانون تجارت مصوب 1311، تخفیف و کسر میزان طلب موجل به چه صورت محاسبه می‌شود؟ آیا صرفاً باید با بستانکار صلح نمود و به توافق رسید و یا آنکه ملاک قانونی خاصی برای آن وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

عبارت «تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت» مقرر در ماده 421 قانون تجارت مصوب 1311، در دو حالت متصور است:
نخست، در صورتی‌که طرفین به موجب قرارداد، درصدی برای سود مشخص کرده باشند؛ مانند قراردادهای بانکی که پس از صدور حکم ورشکستگی فقط اصل وام قابل پرداخت است.
دوم، چنانچه قراردادی در بین نباشد و یا در قرارداد درصدی برای سود مشخص نشده باشد، ملاک و معیار تخفیفات مقتضیه در ماده یادشده تفاوت ارزش نقدی کالا، خدمات و... با ارزش موجل آن است که در صورت اقتضاء با جلب نظر کارشناس مربوطه تعیین می‌شود.

منبع