تأثیر رابطه معاملی در تحقق بزه خیانت درامانت

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: یکی از شروط تحقق بزه خیانت درامانت، احراز رابطه امانی بین شاکی و متهم است؛ لذا با فرض وجود رابطه معاملی بین طرفین، رابطه امانی احراز نخواهد شد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع. دایر بر خیانت درامانت موضوع شکایت آقای الف.، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات مبسوط انجام شده، مودای گواهی گواهان تعرفه شده، رسیدهای ارائه شده از ناحیه شاکی، صورت جلسه مواجهه حضوری بین طرفین و شهود و هم چنین استماع اظهارات طرفین در جلسات متعدد دادگاه و با توجه به مداقه نظر در جمیع مستندات ابرازی مضبوط در پرونده و هم چنین با مد نظر قرار دادن دفاعیات متهم و وکیل مدافع ایشان و با توجه به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره که به تایید نماینده محترم دادستان نیز رسیده است و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 674 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - دهقان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. از دادنامه شماره --- مورخ 07/03/93 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص تجدیدنظرخواهی نامبردگان از دادنامه شماره --- مورخ 14/12/92 به لحاظ خارج از مهلت بودن قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر گردیده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده اولا تجدیدنظرخواه (متهم) آقای ع. دارای دو نفر وکیل بوده و تنها به یکی از آن ها به نام الف. دادنامه از طریق الصاق ابلاغ قانونی شده است. ثانیا وکیل مذکور هم مدعی است دادنامه به دست وی نرسیده و به وی ابلاغ نشده و ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته در موردی که اوراق به غیراز شخص مخاطب ابلاغ می‌شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است و در مانحن فیه هرچند ازلحاظ قواعد شکلی ابلاغ صورت گرفته است ولی دادنامه به شخص خاص ابلاغ نشده و با الصاق هم نمی شود وکیل موصوف را مطلع از ابلاغ دادنامه دانست که کما این که در تاریخ 19/12/92 به وکیل تجدیدنظرخواه دادنامه از طریق الصاق ابلاغ قانونی شده و اصیل آقای ع. در تاریخ 16/01/92 درخواست کپی از دادنامه کرده و در همان روز هم تجدیدنظرخواهی به عمل آمده است اگر دادنامه بدوی ابلاغ شده بوده خواستن کپی از دادنامه بی مورد بوده است. بنا به مراتب مرقوم به نظر این دادگاه ابلاغ صحیحا صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه از مفاد رای مطلع نبوده و مستندا به ماده مرقوم 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار معترض عنه نقض می‌گردد. و اما راجع به ماهیت پرونده در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای... و... به وکالت از آقای ع. از دادنامه شماره --- مورخ 14/12/92 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن آقای ع. به اتهام خیانت درامانت موضوع شکایت آقای الف. به تحمل شش ماه حبس محکوم گردیده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواه و اظهارات طرفین و وکلای آنان در مراحل رسیدگی و با احراز این امر که اجناس مورد شکایت تحویل آقای ع. گردیده است ولی این که این لوازم خانگی تحویلی به محکوم علیه امانت یا ناشی از معامله بوده است محل تردید است و مودای شهادت شهود هم نوعا با هم متعارض هستند و از طرفی انتقال سه دانگ مغازه از سوی آقای الف. شاکی پرونده به آقای م. به شرح قولنامه 02/12/89 و صلح نامه بعدی بعد از حدوث اختلاف بین طرفین در این مورد و وجود چک های متعدد شاکی در دست متهم که بعضا حکم محکومیت صادر شده است رابطه امانی فی مابین را مخدوش می‌سازد و به نظر این دادگاه رابطه طرفین یک رابطه معاملی و اختلاف آن ها یک امر حقوقی است. اگر متهم پرونده از استرداد اجناس خودداری می کند بایستی ذی نفع از طریق دعوی حقوقی اقدام نماید و وقوع جرم محل تردید است. نظر به مراتب مرقوم تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و مستندا به ماده 257 قانون آیین دادرسی مذکور ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به لحاظ حقوقی بودن موضوع حکم بر برائت تجدیدنظرخواه آقای ع. از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شفیعی خورشیدی - موسی پور

منبع
برچسب‌ها