چگونگی طرح دعوا در موضوع مستحق‌للغیر درآمدن مبیع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/06/11
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر فاروج

موضوع

چگونگی طرح دعوا در موضوع مستحق‌للغیر درآمدن مبیع

پرسش

(الف) طی مبایعه‌نامه عادی ملکی را از (ب) خریداری نموده است. (ب) که فروشنده می‌باشد به هنگام انجام معامله خریدار قولنامه‌ای علاوه بر قولنامه منعقده فی‌مابین طرفین ارائه کرده که حاکی از آن است که (ب) ملک مورد معامله را از (ج) خریداری نموده است. در حال حاضر به لحاظ احراز این‌که این ملک متعلق به شخص ثالثی می‌باشد (الف) علیه (ج) شکایتی تحت عنوان فروش مال غیر مطرح کرده است. در رسیدگی به موضوع، (ج) امضای ذیل قولنامه را منکر شده و پس از انجام کارشناسی محرز شده که امضای ذیل قولنامه منعقده فی‌مابین (ب و ج) که منتسب به (ج) بوده جعلی است. با توجه به مراتب فوق و این‌که (ب) نیز فوت کرده است، (الف) چگونه می‌تواند به حق خود برسد؟

نظر هیئت عالی

سوال از این جهت که اعلام می‌دارد (الف) چگونه می‌تواند به حق خود برسد، واجد وصف قضایی و مشکل حین دادرسی نیست، با این وجود در پاسخ می‌توان گفت:
دعوای کیفری (الف) علیه (ج) و نیز (ب) همان‌طور که در بخش‌های 1 و 2 اتفاق‌نظر آمده است، حسب مورد منتهی به صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب می‌شود.
دعوای حقوقی (الف) در خصوص مطالبه ثمن و خسارات در دادگاه عمومی و انقلاب وفق ماده 391 قانون مدنی به طرفیت ورثه (ب) قابل طرح و رسیدگی می‌باشد

نظر اتفاقی

با توجه به فوت (ب) پرونده کیفری در خصوص ایشان به استناد بند (1) ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری، منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود.
پرونده کیفری راجع به (ج) به لحاظ عدم توجه ایشان به استناد بند (الف) ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری منتهی به صدور قرارمنع تعقیب می‌شود.
(الف) درجهت رسیدن به حقش باید به طرفیت ورثه (ب) اقامه دعوای حقوقی مطالبه ثمن معامله به لحاظ مستحقٌ‌للغیر درآمدن بیع اقامه نماید.

منبع
برچسب‌ها