خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی تنها به طرفیت مالک قابل پذیرش است و اگر دلیلی بر مالکیت خواندگان ارایه نشود الزام به تنظیم سند رسمی و متفرعات آن قابلیت اجابت را ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م.س. م.م. و با وکالت س. ط. و به طرفیت م. ن.ر. و ت. ج. و به خواسته تحویل مبیع و انتقال سند رسمی و خسارت تاخیر تادیه تحویل و تسلیم مبیع و خسارت دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی؛ نظر به اینکه مستند دعوی خواهان مبایعه‌نامه میان ایشان و خواندگان بوده لیکن هیچگونه دلیل و بینه‌ای پیرامون ارتباط ایشان با مالکین محل نداشته و تنها الزام به تنظیم سند به طرفیت مالک قابلیت پذیرش را دارد و همچنین در سلسله تعاقب ایادی، دلیل بر مالکیت خواندگان را ارایه نداشته تا الزام به تنظیم و متفرعات آن قابلیت اجابت را داشته باشد. لهذا نظر به مراتب معنونه و پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و به جهت عدم طرح دعوی به‌ طور صحیح و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران - جقانعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.س. م.م. با وکالت آقای س. ط. به طرفیت 1 - آقای م. ن.ر. 2 - آقای ت. ج. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/17 صادره در پرونده کلاسه شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تحویل مبیع و انتقال سند رسمی و خسارت قراردادی تاخیر تحویل مبیع به لحاظ طرف دعوی قرار ندادن مالکین با توجه به پاسخ استعلام ثبتی مورخ 1393/06/26 می‌باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 353 قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادر قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدجوادخیری - فرهاد مرادی

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها