اخذ آخرین دفاع در خصوص اتهام اخلال در نظم جلسه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/07/06
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر چالوس

موضوع

اخذ آخرین دفاع در خصوص اتهام اخلال در نظم جلسه

پرسش

آیا حکم حبس به علت اختلال نظم جلسه و به استناد ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی نیاز به صدور قرار و اخذ آخرین دفاع دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

اتفاق نظر تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

با توجه به ذکر حکم در ماده 101 قانون آی ین دادرسی مدنی متهم با قرار زندانی نمی شود و قرار صادر نمی کنیم و این حبس موضوع ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی یک امر استثنایی است و در زیر صورت جلسه به شکل دستور اقدام می‌شود در تبصره 2 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری لفظ توقیف آمده است حال اگر توقیف را به معنی عام بگیریم هم شامل بازداشت در کلانتری ها و هم زندان می‌شود و اگر به معنای خاص بگیریم دیگر حبس در بازداشتگاه نمی شود انجام داد. لهذا با توجه به ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین تبصره 2 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت اخلال در نظم جل سه دادرسی (خواه از سوی اصحاب دعوا و یا غیر آنها) نیاز به تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع نیست و دادگاه راساً حکم حبس صادر می‌نماید و لازم به توضیح است که تفاوت اعمال ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری این است که مطابق تبصره 2 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مفاد تبصره باید به اشخاص حاضر در جلسه دادگاه قرائت و تفهیم شود.

منبع
برچسب‌ها